AktuelltArbetsmiljöArbetsplatsolyckor vid arbete med djur – vad ska arbetsgivare och anställda tänka på?

Arbetsplatsolyckor vid arbete med djur – vad ska arbetsgivare och anställda tänka på?

Varje år sker det flertalet allvarliga arbetsplatsolyckor där både vilda djur och tamdjur är orsaken bakom skadorna. Olyckorna är oftast allvarliga, vissa med dödlig utgång, och inträffar inom flertalet branscher så som jordbruk, veterinärverksamhet, djurparker, ridsport samt tull- och polisverksamhet. Vid arbete med djur är det viktigt att arbetsgivare är noggranna med det systematiska arbetsmiljöarbetet och att anställda följer den arbetsbeskrivning och de skyddsåtgärder som finns. Nedan presenteras risker och åtgärder vid arbete med djur men också det ansvar som arbetsgivaren har och vilka konsekvenser som kan uppkomma vid allvarliga olyckor.

Många arbetsplatsolyckor sker inom jordbruksverksamhet där de flesta olyckor orsakas av djur. Det har också skett flertalet arbetsplatsolyckor på djurparker i Sverige de senaste åren varav tre av dessa olyckor resulterade i dödsfall.[1] Dödsolyckorna har inträffat vid hantering av djur och utredningarna som upprättats efter olyckorna har varit omfattande.

I två av fallen blev de ansvariga cheferna för djurparkerna dömda för vållande till annans död i samband med arbetsplatsolyckan. I det tredje fallet där en man avled på Ölands djurpark har åtalet lagts ner av åklagaren för miljö- och arbetsmiljömål. Rutinerna för arbetet ansågs vara tillfredställande, olyckan orsakades dock på grund av avsteg från dessa rutiner och det kunde inte visas att arbetsgivaren hade kännedom om dessa avsteg. Arbetsgivaren har alltså ett stort ansvar för arbetsmiljön vid arbete med djur och den som är ytterst ansvarig kan bli personligt ansvarig vid allvarliga olyckor.

Arbetsgivarens ansvar

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) ställs det krav på arbetsgivaren att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undvika ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Om olycka inträffar kan arbetsgivaren i vissa fall bli skyldig till arbetsmiljöbrott. I utredningar som följer av arbetsplatsolyckor fastställs vem som är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen och sedan måste det kunna bevisas att det funnits brister i arbetsmiljöarbetet som orsakat olyckan.

För att den som har ansvar för arbetsmiljön ska bli personligt ansvarig för arbetsmiljöbrott ska det också föreligga uppsåt eller oaktsamhet. Ansvaret för denna typ av brott finns reglerat i 3 kap. 10 § brottsbalken (1962:700) och ger ansvar till den som åsidosatt förebyggande av ohälsa och olycksfall enligt arbetsmiljölagen, vilket också inkluderar arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. De brott som kan bli aktuella enligt brottsbalken är vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom, eller framkallande av fara för annan, där straffet är fängelse eller böter. Enligt 36 kap. 7 § brottsbalken kan också företag åläggas att betala företagsbot vid dessa typer av brott.

Vad som krävs av arbetsgivaren för att uppfylla kraven på en säker arbetsmiljö återges i bland annat arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Reglerna för och krav på arbetsmiljön kan du läsa mer om här.

Regler vid arbete med djur

Vad ska då en arbetsgivare inom djurverksamhet tänka på för att undvika olyckor vid arbete med djur? Det finns flertalet riskfaktorer på alla arbetsplatser som kan orsaka skada och sjukskrivning för den anställde och det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivarens skyldigheter när det kommer till säkerheten på arbetsplatsen finns främst i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid just arbete med djur är det av stor betydelse att vara noggrann vid det systematiska arbetsmiljöarbetet eftersom det vid arbete med djur kan anses spela en stor roll för säkerheten för de anställda.

Många olyckor sker vid transport eller separation av djur

Många olyckor inträffar vid transport eller separation av djur och de hjälpmedel som används vid arbetet med måste därför vara säkra och anpassade för att undvika skador. Det är också viktigt att använda rätt skyddsutrustning vid hantering av djur. Ansvaret ligger som ovan nämnt på arbetsgivare att skapa en trygg och säker arbetsmiljö, men det är också avgörande att den anställde följer de regler och skyddsåtgärder som arbetsgivaren har tagit fram för att undvika olyckor. Om arbetsgivaren noterar att den anställde frångår rutinerna är det också viktigt att denne uppmärksammar den anställde på avstegen och informerar hur rutinerna ser ut och att dessa ska följas.

Arbete med djur, arbete med häst, tjej hanterar häst, stall, arbetsmiljö i stall, arbetsgivare och anställd

Arbetsmiljöverket har upprättat en föreskrift – arbete med djur (AFS 2008:17), som arbetsgivaren är skyldig att följa. Reglerna gäller även inhyrd arbetskraft. Föreskriften innehåller allmänna regler vid arbete med djur men också regler som är specifikt riktade till arbete med vissa typer av djur så som nötkreatur och hästar. Föreskriften ställer krav på bland annat underhåll och dimensionering av utrustning och lokaler, samt att de om arbetar med djur ska besitta den kunskap som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Det ska också finnas rutiner för informationsöverföring angående djurens beteende och risker.

Regler kring transport och behandling av djur är också reglerade i föreskriften.  Föreskriften gäller dessutom alla verksamheter där anställda kommer kontakt med djur och inte endast de branscher där arbete med djurhantering är vanligast.

Ansvar och konsekvenser att inte arbeta systematiskt

Det finns alltså ett ansvar för arbetsgivaren att se till att arbetsmiljön kring djur och kunskapen om arbetet bidrar till en säker arbetsmiljö. Ansvaret baseras på det systematiska arbetsmiljöarbetet och genom att följa de lagar och föreskrifter som finns generellt om arbetsmiljö och specifik för arbete med djur.

Påföljderna för arbetsgivare som inte följer regler om arbetsmiljö är företagsbot, men den ansvarige chefen kan också bli personligt ansvarig om en anställd skadas allvarligt eller avlider på grund av olyckan, då är straffet böter eller fängelse. Det finns därför anledning för arbetsgivaren att vara noggrann och uppmärksam i detta arbete där flertalet risker finns samtidigt som det finns anledning för de anställda att följa dessa rutiner och regler.


[1] 2012 omkom en djurskötare i en vargattack vid Kolmårdens djurpark, 2017 avled en sommararbetare i en björnattack vid Orsa rovdjurspark. Den senaste olyckan inträffande 2022 på Ölands djurpark där en djurskötare blev stångad till döds av en antilop.

Relaterat

 • Vad gör ett skyddsombud?

  Vad gör ett skyddsombud?

  Ett skyddsombuds syfte är att arbeta för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, men vad gör ett skyddsombud? Den frågan kommer vi besvara i denna artikel. Skyddsombudets uppgift är att upprätthålla en balans mellan produktivitet och välbefinnande på arbetsplatsen. Genom att agera som en länk mellan arbetsgivare och anställda säkerställer de att arbetsmiljölagen efterlevs och…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

 • Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen – en lönsam investering

  Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen – en lönsam investering

  Att arbeta förebyggande som främjande för att skapa en god arbetsmiljö är inte bara en fråga om god vilja utan en nödvändighet för att vara en attraktiv arbetsgivare men också ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Med stigande kostnader för sjukfrånvaro och en ökning av psykisk ohälsa bland anställda visar ny forskning och statistik på ett stort…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev