AktuelltDomarSammanfattning av Arbetsdomstolens dom 68/23
dom 68/23

Sammanfattning av Arbetsdomstolens dom 68/23

Bakgrund till AD 2023 nr 68

Bakgrunden till dom 68/23 handlar om ett byggbolag (Peab) som har anlitat ett inredningsföretag (Morgana AB) vid arbeten med ett större renoveringsprojekt av Ledamotshuset i Stockholm. Inredningsföretaget har för utförandet av uppdragit åtagit sig visst montagearbete, som i sig har fallit under kollektivavtalet byggavtalet som gäller mellan parterna. Detta montagearbete har sedan delegerats av inredningsföretaget till andra underleverantörer för att utföra arbetet.

Tvisten i målet rör kollektivavtalet, det s.k. byggavtalet, och dess Bilaga D. Denna bilaga innehåller regler om facklig vetorätt och förhandlingsskyldighet vid anlitande av underentreprenörer. Det centrala i tvisten var om Peab, genom att anlita Morgana AB för arbeten vid totalrenovering av Ledamotshuset i Stockholm, hade brutit mot byggavtalets Bilaga D och därmed ådragit sig skadeståndsansvar för kollektivavtalsbrott mot förbundet.

Sakfrågan

Svenska Byggnadsarbetareförbundet yrkade att Peab skulle betala 100 000 kr i skadestånd för brott mot kollektivavtalets Bilaga D, då Peab inte genomfört primärförhandlingar enligt 38 § medbestämmandelagen vid anlitandet av Morgana. Föreningen Byggföretagen i Sverige och Peab bestrider käromålet och argumenterar att inget skadestånd bör betalas på grund av ursäktlighet och möjligheten till jämkning enligt medbestämmandelagen.

Analys

Båda parterna presenterade sina ståndpunkter: Förbundet argumenterade att Peab brutit mot byggavtalets Bilaga D och ska betala skadestånd. Förbundet yrkade att ett skadestånd om 100 000 kr skulle utdömas. Arbetsgivarparterna (Föreningen Byggföretagen i Sverige och Peab) argumenterade att Peab inte varit förhandlingsskyldig och inte brutit mot kollektivavtalet. Om brott mot byggavtalets Bilaga D anses föreligga, argumenterade de för att avtalsbrottet var ursäktligt och att skadeståndet helt ska bortfalla eller sättas ned.

Domslut

Arbetsdomstolen fann att Peab var skyldigt att primärförhandla med förbundet inför anlitandet av Morgana, eftersom montagearbetet, som var en väsentlig del av uppdraget, utfördes för Peabs räkning och omfattades av byggavtalet. Genom att inte primärförhandla har Peab brutit mot Bilaga D i byggavtalet.

Peab dömdes att betala skadestånd till förbundet. Arbetsdomstolen avvisade argumentet att brottet var ursäktligt och fann inga grunder för att jämka skadeståndet enligt 60 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Skadeståndet fastställdes till 50 000 kr.

dom 68/23

Avgörande frågor och domstolens bedömning i dom 68/23

Förhandlingsskyldighet

Domstolen fann att Peab var skyldig att primärförhandla med förbundet inför anlitandet av Morgana AB. Detta eftersom montagearbetet, som var en väsentlig del av uppdraget, utfördes för Peabs räkning och omfattades av byggavtalet​​.

Kollektivavtalsbrott

Genom att inte primärförhandla har Peab brutit mot Bilaga D i byggavtalet​​.

Skadeståndsskyldighet

Arbetsdomstolen avvisade argumentet att brottet var ursäktligt och fann inga grunder för att jämka skadeståndet enligt 60 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Peab dömdes därför att betala skadestånd till förbundet​​.

Skadeståndets omfattning

Yrkat belopp

Förbundet yrkade 100 000 kr i allmänt skadestånd.

Domstolens beslut

Med hänsyn till omständigheterna och tidigare praxis i liknande fall bestämde domstolen skadeståndet till 50 000 kr.

Rättegångskostnader

Arbetsgivarparterna ska ersätta förbundet för dess rättegångskostnader, vilket belöper sig till 341 463 kr​​.

Konsekvenser av domslutet

Ekonomisk påföljd

Peab måste betala 50 000 kr i skadestånd samt ersätta förbundets rättegångskostnader.

Rättspraxis

Domen klargör tolkningen av förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen i situationer där underentreprenörer anlitas, samt konsekvenserna av att inte uppfylla denna skyldighet.

Sammanfattningsvis fastställer domen Peabs brott mot kollektivavtalet genom att inte förhandla och utdömer ett skadestånd på 50 000 kr att betala till Svenska Byggnadsarbetareförbundet, samt att täcka förbundets rättegångskostnader.

Fler intressanta domar hittar du på vår hemsida. Du tar dig till de övriga domarna genom att klicka här.

Relaterat

 • AD 2024/ 34 – 2,5 veckors olovlig frånvaro tillräckligt för uppsägning enligt AD 

  AD 2024/ 34 – 2,5 veckors olovlig frånvaro tillräckligt för uppsägning enligt AD 

  Detta är en orefererad dom gällande olovlig frånvaro som grund för uppsägning. Domen är av intresse då den belyser vikten av att ha en tydlig kommunikation vad som gäller vid ledighet samt vad som sker om olovlig frånvaro föreligger.  Bakgrund till tvisten  Tvisten rör en uppsägning från en transportfirma (bolaget) som anställde arbetstagaren S.A. i…

 • EU-domstolen gällande indirekt diskriminering

  EU-domstolen gällande indirekt diskriminering

  EU-domstolens avgörande om policy mot religösa yttranden I november 2023 avkunnade EU-domstolen en dom som prövade frågan om indirekt diskriminering och berörde ett förbud mot viss form av klädsel på en arbetsplats inom den offentliga sektorn. Syftet med förbudet var att eftersträva neutralitet bland personalen. EU-domstolen prövade denna fråga i relation till ett EU-direktiv som…

 • Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Målet AD 2023 nr. 71 behandlades frågan om ett förbud mot att bära slöja bedömdes vara diskriminering eller inte. I målet upplevde en arbetstagare sig diskriminerad på grund av religion och kön då hon av arbetsgivaren hindrades från att bära slöja, en muslimsk huvudduk, i tjänsten. Arbetsgivaren hänvisade till företagets neutralitetspolicy som förbjuder bland annat…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev