AktuelltLedighet & semesterVAB och tillfällig föräldrapenning  
VAB och tillfällig föräldrapenning

VAB och tillfällig föräldrapenning  

Har du koll på vad som gäller för VAB och tillfällig föräldrapenning? Jul- och vintertiden är en magisk period då förväntningarna är höga och förberedelserna intensiva. Familjer samlas, julklappar köps och förväntningarna på den perfekta julen är stora. Men mitt i denna festliga stämning kan livet ta en oväntad vändning när ett barn blir sjukt och behöver vård av en förälder eller vårdnadshavare. Vad händer då? Vad säger lagen om rättigheter och skyldigheter när det gäller vård av barn (VAB) under julledigheten? I denna artikel kommer vi att utforska de juridiska aspekterna kring VAB och tillfällig föräldrapenning, och hur de påverkar både arbetstagare och arbetsgivare under denna speciella tid på året.

I denna artikel behandlas:

Föräldraledighetslagen (1995:584),

Socialförsäkringsbalk (2010:110).

Notera att en ändring av 3 § föräldraledighetslagen (1995:584) kommer ske 2024-07-01, du kan se dessa i föräldraledighetslagen redan nu, men till dess är det de nedan angivna som gäller.

För arbetstagare

Rätt till vård av barn (VAB)

Enligt svensk lag har du som arbetstagare rätt till vård av barn (VAB) om ditt barn är sjukt eller behöver vård. Denna rättighet regleras inledningsvis i 3 § föräldraledighetslagen (1995:584).

Det finns för närvarande sex former av vård av barn som alla stadgas i 3 §, dessa är:

1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns födelse och för amning (mammaledighet, 4 §).

2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning, för tid därefter (hel ledighet med eller utan föräldrapenning, 5 §).

3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel medan föräldern har tre fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning (delledighet med föräldrapenning, 6 §).

4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år (delledighet utan föräldrapenning, 7 §).

5. Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m., 8 §).

6. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag (ledighet med omvårdnadsbidrag, 9 §).

I denna artikel behandlas främst punkt 5 gällande tillfällig vård av barn, det vill säga när ett barn är sjukt.

Hur fungerar lagarna?

När det kommer till rätten till vård av barn är rättigheten lite speciellt utformad. När du som förälder och arbetstagare ska utröna dina rättigheter måste du nämligen pendla mellan lagen som heter socialförsäkringsbalken (2010:110) och föräldraledighetslagen (1995:584). Som ovan angivet är VAB en rättighet som inledningsvis stadgas i föräldraledighetslagen och det är 8 § som utvecklar rätten till just VAB. I denna paragraf kan vi utläsa att:

En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon

1. får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken,

2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 10-31 §§ eller 31 e och 31 f §§ socialförsäkringsbalken om arbetstagaren inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § i socialförsäkringsbalken balken, eller

3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 8 eller 9 § i socialförsäkringsbalken, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.

Vidare framgår att:

En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att

1. barnet är yngre än 240 dagar, eller

2. barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.

Här ser vi alltså att föräldrabalken hänvisar till socialförsäkringsbalken, vilket innebär att vi måste gå vidare till socialförsäkringsbalken för att förstå hur rätten till VAB fungerar. Som ovan redovisat görs hänvisningar till 13 kap. socialförsäkringsbalken som gäller tillfällig föräldrapenning, hur är detta då aktuellt kan man fråga sig? Jo, när du som förälder måste avstå från ditt arbete för att stanna hemma med ditt sjuka barn kan du få en ersättning som kallas tillfällig föräldrapenning. Därmed hittar vi reglerna kring VAB i kapitlet om tillfällig föräldrapenning, man kan beskriva det som att VAB och tillfällig föräldrapenning går hand i hand.

Vård av barn som inte fyllt 12 år

Av 13 kap. 1 § av socialförsäkringsbalken framgår att lagen skiljer på vård av barn som inte fyllt 12 år och för vård av barn som fyllt 12 år. I 13 kap. 16 § socialförsäkringsbalken framgår att du som förälder har rätt till tillfällig föräldrar penning för vård av ett barn som inte fyllt 12 år om du behöver avstå från sitt arbete i samband med:

1. sjukdom eller smitta hos barnet i annat fall än som avses i 30 §,

2. sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare (t.ex. annan förälder, dagbarnsmamma, etc.)

3. besök i samhällets förebyggande barnhälsovård, (tandläkare, BUP, etc.) eller

4. vårdbehov som uppkommer på grund av att barnets andra förälder besöker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna, under förutsättning att det sistnämnda barnet omfattas av bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning.

Om du som förälder måste avstå från ditt arbete på grund av att ditt barn är sjukt eller funktionshindrat har du även rätt till det i situationer som uppstår i samband med:

 • Besök på en institution för medverkan i behandling av barnet eller för att lära sig vårda barnet,
 • Deltagande i en kurs som ordnas av sjukvårdshuvudman i samma syfte som anges i 1,
 • Läkarbesök på grund av att barnet lider av allvarlig sjukdom,
 • Läkarbesök som är en del i behandlingen av barnet, eller
 • Deltagande i någon behandling som är ordinerad av läkare i samma syfte som anges i 4.

Detta framgår av 13 kap. 20 § socialförsäkringsbalken.

Vård av barn som fyllt 12 år men är under 16 år

Som förälder har du även rätt till VAB efter det att barnet fyllt 12 år (högst 16 år) om barnet är i behov av särskild tillsyn eller vård på grund av, sjukdom som inte omfattas av 30 § (allvarlig sjukdom), utvecklingsstörning eller annat funktionshinder, 13 kap. 22 § socialförsäkringsbalken. Då kan arbetstagaren begära ett förhandsbeslut från Försäkringskassan om att arbetstagaren ska få VABBA. Rätten till föräldrapenning gäller då endast om föräldern behöver avstå från arbetet på grund av smitta, sjukdom eller annat vårdbehov, eller på grund av läkarbesök, behandling eller deltagande i kurs. När man definierar dessa kriterier utgår man ifrån 13 kap. 16 § och 20 § socialförsäkringsbalken (enligt 23 § socialförsäkringsbalken).

Anmäla VAB till arbetsgivaren

När ditt barn blir sjukt och behöver vård är det viktigt att du snabbt informerar din arbetsgivare om situationen. De flesta arbetsplatser har specifika riktlinjer för hur VAB ska rapporteras. Detta kan innebära att du måste ringa in och meddela frånvaro eller eventuellt använda en digital rapporteringsplattform. Anmälan av sådan ledighet framgår av 13 § 2 st. föräldraledighetslagen, här framgår att ledighet på grund av VAB ska anmälas så fort som möjligt.

Vidare i 14 § föräldraledighetslagen stadgas att arbetstagare ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och eventuellt om andra frågor som rör ledigheten. Att kommunicera tidigt och tydligt är avgörande för att arbetsgivaren ska kunna planera och hantera personalbristen på bästa sätt.

Som arbetstagare har du vidare rätt att avbryta påbörjad ledighet och återgå till arbetet i samma omfattning som före ledigheten. Vill du göra det ska du underrätta din arbetsgivare så snart som möjligt. Om ledigheten dock varit avsedd att pågå i en månad eller mer är däremot din arbetsgivare inte skyldig att låta dig återgå i arbete tidigare än en månad efter det att du meddelat din arbetsgivare att du är redo att återgå till arbetet, detta enligt 15 § föräldraledighetslagen.  

VAB under semester

Det är inte ovanligt att en arbetstagare väljer att ta ut semesterdagar i anknytning till julen för att få spendera mer tid med nära och kära, eller kanske bara i syfte att få lite tid för sig själv. Om du som arbetstagare tagit ut semesterdagar och ditt barn blir sjuk under någon av dessa har du rätt att anmäla detta som VAB i stället. Det är då viktigt att du meddelar din arbetsgivare om detta och även informerar om när barnet blir friskt. Då räknas de dagar du VAB:at inte som semesterdagar och du har då rätt att få spara de semesterdagar du går miste om och ta ut dem vid ett senare tillfälle.

Läs mer om vad som gäller för sjukdom under semestern här.

Ekonomiska aspekter

Det är viktigt att förstå hur VAB påverkar din ekonomi. Som nämnt kan du som förälder få tillfällig föräldrarpenning för den tid du är hemma med ditt sjuka barn, förutsatt att du är försäkrad enligt 13 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. Denna ersättning betalas ut av Försäkringskassan och du ansöker om detta när barnet är friskt och du som arbetstagare ska återgå till arbete. Din ansökan ska gälla de dagar du VAB:bat och den ska lämnas in senast 90 dagar efter den första dagen du vabbat med barnet, 13 kap. 9 a §. Mer information om hur du gör detta finns på Försäkringskassans hemsida.

För vård av barn har du som förälder rätt till tillfällig föräldrapenning under högst 60 dagar för varje barn och år. I vissa situationer kan du dock ha rätt till ytterligare 60 dagar, enligt 13 kap. 21 § socialförsäkringsbalken. Av 13 kap. 33 § i socialförsäkringsbalken framgår vidare hur beräkningen går till.

För arbetsgivare

Planering och flexibilitet

Arbetsgivare bör vara medvetna om att VAB kan inträffa när som helst, inklusive under julledigheten. Det är viktigt att ha en plan för att hantera personalbristen och att vara flexibel när det gäller arbetstider och uppgifter. Att förstå att föräldrar kan hamna i knipa när deras barn blir sjuka hjälper arbetsgivaren att skapa en positiv arbetsmiljö och undvika onödig stress för sina anställda.

Kommunikation

Arbetsgivare bör vara medvetna om att VAB kan inträffa när som helst, inklusive under julledigheten. Det är viktigt att ha en plan för att hantera personalbristen och att vara flexibel när det gäller arbetstider och uppgifter. Att förstå att föräldrar kan hamna i knipa när deras barn blir sjuka hjälper arbetsgivaren att skapa en positiv arbetsmiljö och undvika onödig stress för sina anställda.

Förbud mot missgynnande behandling och repressalier

Som arbetsgivare får du inte missgynna en anställd enbart på grund av att denne begär att vara ledig på grund av VAB, detta enligt 16 § föräldraledighetslagen. Exempel på sådant förbjudet missgynnande kan vara, uppsägning, avsked, minskade förmåner som är förenade med en arbetstagares anställning eller försämrade arbetsförhållanden. Om något sådant sker ogiltigförklaras uppsägningen eller avskedandet om arbetstagaren begär det, detta enligt 17 § föräldraledighetslagen.  

Slutsats – VAB och tillfällig föräldrapenning

Att hantera VAB under julledigheten kan vara en utmaning för både arbetstagare och arbetsgivare. Genom att förstå dina rättigheter och skyldigheter, kommunicera öppet och planera i förväg kan du som arbetstagare minimera påverkan på ditt arbete och samtidigt se till att ditt sjuka barn får den vård det behöver. Lagar som föräldraledighetslagen och socialförsäkringsbalken reglerar dessa rättigheter och ger dig som förälder möjlighet att vara närvarande för dina barn när de behöver det som mest. Sammanfattningsvis är kunskap och kommunikation nyckeln till en smidig hantering av VAB-situationer under jul- och vintertiden, vilket skapar en positiv arbetsmiljö och stärker arbetsrelationer mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Det är viktigt att komma ihåg att VAB är en del av föräldraskapet, och det finns stöd och resurser tillgängliga för att underlätta situationen. Genom att samarbeta och visa förståelse kan både arbetsgivare och arbetstagare skapa en mer hållbar balans mellan arbetsliv och familjeliv, även under julledigheten.

Läs mer om dina rättigheter under julledigheten och röda dagar här.

Relaterat

 • Ledighet

  Ledighet

  Ledig från sitt arbete kan man vara på många olika sätt. En arbetstagare kan vara bland annat tjänstledig, föräldraledig eller ledig för studier. Det finns många lagar och regler både arbetsgivare och arbetstagare måste förhålla sig till oavsett vilken ledighet det gäller. I den här artikeln går vi igenom de olika typerna av ledighet och…

 • Sjuk under julledigheten

  Sjuk under julledigheten

  Vad händer om du blir sjuk under julledigheten? Denna artikel kommer att gå igenom semesterlagens bestämmelser och dina rättigheter som anställd under din ledighet. Lär dig hur du navigerar situationer som sjukdom under julledigheten och hur du säkrar din välbehövliga vila. Få värdefull insikt om hur du hanterar dina semesterdagar och semesterlön när oförutsedda händelser…

 • Dina rättigheter under julledigheten – allt du behöver veta 

  Dina rättigheter under julledigheten – allt du behöver veta 

  Julledigheten är en tid för samvaro, reflektion och avkoppling, och många av oss ser fram emot att spendera kvalitetstid med familj och vänner under denna festliga säsong. För att hjälpa dig att planera din julledighet och förstå dina rättigheter som arbetstagare, vill vi på Law:box informera dig om de röda dagarna under jul och nyår,…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev