AktuelltLönArbetslöshetsförsäkring – Vikten av att ha koll på vissa krav som arbetssökande
arbetslöshetsförsäkring, arbetssökande, a-kassa

Arbetslöshetsförsäkring – Vikten av att ha koll på vissa krav som arbetssökande

När man är arbetssökande får man i många fall bidrag under tiden man letar arbete någon typ av arbetslöshetsförsäkring. Denna består ofta av bidrag och ersättning från arbetslöshetskassan (a-kassan). Att ha rätt till denna typ av försäkring kommer dock med vissa krav. Dessa krav handlar exempelvis om att man måste söka ett visst antal jobb för att få ut ersättningen. Dessa krav är något som är viktigt att hålla koll på som man är arbetssökande, annars riskerar man att förlora rätten till ersättning.

Arbetslöshetsförsäkring från arbetslöshetskassan

A-kassa regleras bland annat i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Där fastställs att det finns två delar av arbetslöshetsförsäkringen. Grundförsäkringen, som även de som inte är medlem i en a-kassa får ta del av och inkomstbortfallsförsäkring som medlemmar kan ta del av. Lagen uppställer krav på att den som varit medlem i en a-kassa i minst tolv sammanhängande månader enligt 7 § kan få ut ersättning för inkomstbortfall. Det tillsammans med de villkor som finns i 12–14 §§, vilka uppställer krav på bland annat hur mycket man ska ha jobbat innan man blev arbetssökande och vad som räknas som förvärvsarbete.

Det finns flera olika a-kassor i Sverige och de är ofta ihopkopplade med ett fackförbund. Vilken a-kassa man kan gå med i beror på inom vilket verksamhetsområde man jobbar inom. Samtliga a-kassor finns listade på www.sverigesakassor.se.

Viktigt att komma ihåg är dock att man oftast inte är medlem automatiskt i a-kassan bara för att man är medlem i ett fackförbund. Det kan vara två olika medlemskap. Man behöver dock inte alltid vara medlem i fackförbund för att vara medlem i en a-kassa.

Inkomstbortfallsförsäkring är en försäkring som täcker en del av den inkomst som man går miste om som arbetssökande. Genom sitt medlemskaps i a-kassan betalar man in en viss summa för försäkringen när man arbetar, som sedan aktualiseras om man senare blir arbetssökande. Dock kommer utbetalningen med vissa villkor.

Vikten att ha koll på villkoren för att få ut ersättning

Eftersom utbetalningen av ersättning från a-kassan är beroende av villkor är det viktigt att man som arbetssökande är uppmärksam på hur man ska agera när man söker arbete och vad som krävs av en. Kraven innehåller att man ska ha jobbat en viss tid innan man blev arbetssökande, att man ska vara inskriven på arbetsförmedlingen och gå dit på möten samt lämna in aktivitetsrapport om vilka åtgärder man vidtagit för att få en anställning. Detta uttrycks som att man aktivt ska söka jobb. Villkoren som uppställs kan dock variera mellan de olika a-kassorna.

Aktivt arbetssökande

Det är viktigt att ha koll på exakt vad som gäller hos ens a-kassa för att inte gå miste om ersättning och också ha god kommunikation med a-kassan vid förändrade omständigheter i ens arbetssökande. Ett exempel som kan ges kommer från en dom som Kammarrätten i Stockholm meddelat, efter en överklagan av förvaltningsrättens beslut (Mål nr. 7167–22).

Fallet gällde en arbetssökande som enligt sin planering som upprättats hos arbetsförmedlingen skulle söka flertalet jobb varje månad för att få ut ersättning från a-kassan. En månad sökte personen endast ett jobb enligt dennes aktivitetsrapport, men ersättning från a-kassan betalades ut. Personen i fråga hade den månaden fått ett arbete som skulle påbörjas månaden efter. A-kassan ansåg att genom att personen bara sökte ett arbete under den aktuella månaden så hade inte denne varit aktivt arbetssökande enligt den plan som lagts upp hos arbetsförmedlingen.

Kammarrätten kom fram till att den arbetssökande borde ha följt sin plan och sökt fler arbeten under den aktuella månaden även fast denne redan fått jobb som skulle börjas månaden efter. Kammarrätten ansåg att personen i fråga borde sökt kortare anställningar så som vikariat, enligt instruktioner från av a-kassan. Personen i fråga blev därför återbetalningsskyldig för en dags arbetslöshetsersättning enligt a-kassans tidigare beslut. Kammarrätten framförde att det var den arbetssökandes skyldighet att ha koll på villkoren som ställts som krav för att få utbetalad ersättning från a-kassan och att informera om omständigheter som kan komma att påverka ens ersättning.

Fallet ovan kan ses som ett exempel på en av flera situationer som kan uppstå när man söker arbete. Det framgår att det inte alltid är självklart hur man som arbetssökande ska bete sig för att få ut ersättning när man söker jobb och att man som arbetssökande måste ha koll på kraven som ställs. Vad som också får anses som viktigt är att ha god kommunikation med a-kassan och följa deras instruktioner. Det finns uppenbarligen riktlinjer att följa även efter man fått ett arbete och fram tills att man tillträder detta som är viktiga att informera sig om.

Arbetssökande, arbetslöshetsförsäkring, a-kassa

Att säga upp sig från sitt arbete och ersättning

Rätten till ersättning från a-kassa kan också bli ifrågasatt beroende på om man tidigare haft ett jobb som man själv valt att sluta på. Det går endast att få ersättning för inkomstbortfall i vissa situationer om man själv valt att lämna sitt arbete.

Regler om vad som kan vara en giltig anledning att avsluta sitt arbete för att få ut ersättning regleras också i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Om man inte har en giltig anledning blir man i regel avstängd i 45 ersättningsdagar och kan då inte få ut ersättning under den tiden, vilket regleras i 43 b §.

Om arbetstagaren sagt upp sig själv

I ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2022 ref. 35) behandlades frågan om rätt till ersättning från a-kassa där arbetstagaren sagt upp sig. I fallet handlade det om en person som sagt upp sig och sedan fått utbetalad ersättning, vilket denne inte meddelat a-kassan om. A-kassan beslutade därför att personen i fråga skulle bli återbetalningsskyldig på grund av att dennes uppsägning företogs utan giltig anledning. Personen, som var arbetssökande, hade fått ett jobb, men sedan fått en annan anställning med ett senare tillträdesdatum. Den arbetssökande ska ha lämnat det första arbetet genom att denne aldrig började där och därför stängts av från ersättning i 45 dagar.

När den arbetssökande fick det första jobbet så uppmanades denne av a-kassan att fortsätta söka arbete fram till tillträdesdagen. Den arbetssökande fick då en annan anställning med bättre betalt hos en annan arbetsgivare, med tillträde ett par veckor senare än det första jobbet. Den arbetssökande kom överens med den första arbetsgivaren om att han inte skulle tillträda tjänsten han blivit erbjuden, och tackade ja till den andra anställningen. Förvaltningsrätten och senare Kammarrätten i Stockholm fastställde a-kassans beslut om avstängning från i ersättning i 45 dagar. Anledning var att den arbetssökande hade avslutat sin anställning utan giltig anledning på det första jobbet där denne inte börjat jobba och då tagit del av ersättningen dagarna innan den andra anställningen påbörjades.

HFD undersökte om det kunde anses som att den arbetssökande hade lämnat en anställning som denne inte påbörjat. Och om så var fallet, om denne haft anledning att lämna anställningen utan att bli avstängd, eller om det var en situation som beskrivs i 43 b § 1 st. 1 p. i lagen om arbetslöshetsförsäkring, som avser situationer där den arbetssökande orsakar sin arbetslöshet och utan giltig anledning lämnat sin anställning. HFD fann att den arbetssökande kunde anses lämnat sitt arbete trots att denne aldrig tillträtt det. Anledningen för lämnandet ansågs dock giltigt på grund av den korta tiden som förlöpte tills tillträdet av det andra arbetet. HFD avgjorde därför att den arbetssökande inte skulle stängas av från rätten till ersättning.

Vad som också kan anses som giltig anledning att lämna sitt arbete har tidigare uttalats av HFD vara trakasserier på arbetsplatsen, lön som inte betalats ut, vissa hälsorisker och olägenheter för den arbetstagaren om arbetsplatsen flyttats (se målet HFD 2012 ref. 25). I fallet så hade den arbetssökande följt a-kassans instruktioner om att fortsätta söka jobb vilket sedan ledde till diskussion om giltig uppsägning.

Sammanfattning

Viktigt att notera är reglerna i lagen om arbetslöshetsförsäkring om man själv avslutar sin anställning. Det är nämligen inte säkert att ersättning från a-kassan utbetalas beroende på vilken anledning man har att sluta. Som i det sist nämnda fallet så ska man ha en giltig anledning att lämna sitt arbete om man vill få ut ersättning från a-kassan för inkomstbortfall. Denna bedömning beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men HFD har gett ut några riktlinjer, som nämnts ovan, som berör till exempel trakasserier, lön som inte utbetalats och ohälsa.

Som beskrivits ovan är det många situationer vid arbetssökande som kan bli komplicerade beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Båda fallen visar på att kommunikation med a-kassan är en viktig faktor för att vara säker på att ens handlande stämmer överens med de krav som finns för att få ut ersättning. Om man är osäker på hur man ska gå till väga i en vis situation är det bra att rådfråga a-kassan då man annars riskerar att bli återbetalningsskyldig för ersättning som man redan fått utbetald.

Vill du läsa fler av våra artiklar eller ladda ned våra dokument och mallar? Spana in vår hemsida här!

Relaterat

 • En kort guide till framgångsrik löneförhandling

  En kort guide till framgångsrik löneförhandling

  Löneförhandling kan framstå som en tuff process för många chef som medarbetare, samtidigt är det en del i din professionella utveckling. Det är inte bara ett tillfälle att argumentera för en högre ersättning utan också ett sätt att bekräfta ditt värde inom organisationen. Med rätt förberedelse och inställning kan både anställda och chefer hitta gemensam…

 • Sjuklön

  Sjuklön

  Lag (1991:1047) om sjuklön utgör en grundpelare i det svenska socialförsäkringssystemet och spelar en avgörande roll för att trygga arbetstagares ekonomiska stabilitet under tider av sjukdom. Lagen stadgar de ekonomiska förpliktelserna mellan arbetsgivare och arbetstagare när den sistnämnda drabbas av sjukdom och inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Med syftet att ge en ekonomisk trygghet, säkerställer…

 • Julbonus – Vad gäller?

  Julbonus – Vad gäller?

  Julbonusar är en gest av uppskattning och tacksamhet i arbetsvärlden, särskilt under julperioden när det gångna året börjar dra ihop sig. Många företag använder dessa bonusar för att belöna sina anställda för deras framstående insatser. I denna artikel ska vi dyka djupare in i konceptet med julbonusar, vad gäller egentligen och hur fungerar det med…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev