Lag: AFS 1993:2 Våld och hot

 • Checklista digitala arbetssätt


  Denna checklista är en omfattande resurs för att stärka kognitiv ergonomi och psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Den riktar sig till ledare och personal inom alla nivåer av en organisation, från chef och teamledare till arbetsmiljö- och skyddsombud. Kärnan i dokumentet ligger i dess strukturerade tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra de kognitiva aspekterna av arbetsmiljön,…

 • Checklista hot och våld


  Checklista hot och våld är en viktig resurs för chefer för att hantera situationer där medarbetare har utsatts för hot och våld på arbetsplatsen. Den fungerar som ett verktyg för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas, från initiala stödåtgärder till långsiktiga uppföljningsplaner.

 • Checklista mottagande av hot via telefon eller mejl


  Denna checklista förbereder företag och dess anställda att hantera mottagande av hot via telefon eller mejl, och försäkrar en strukturerad och noggrann hantering av situationen. Denna checklista är en del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Checklistan erbjuder en en grundlig metod och riktlinjer för att hantera dessa situationer på arbetsplatsen samt stödja de anställda som utsätts.

 • Enkät hot och våld


  Enkät hot och våld utvärderar arbetsplatsens arbetsmiljö vad gäller säkerhetsrutiner, förebyggande åtgärder och beredskap vid våld- och hotsituationer. Den kan identifiera områden som behöver förbättras och fungera som grund för utveckling av handlingsplaner.

 • Enkät våld och hot


  Denna enkät utvärderar och stärker säkerhetsåtgärderna mot våld och hot på arbetsplatsen. Enkäten låter medarbetare reflektera över deras upplevda säkerhet och förberedelse för potentiella risker. Genom att svara på frågorna, kan arbetsgivare, HR-avdelningar och övriga chefer identifiera starka och svaga punkter i det nuvarande säkerhetssystemet och därigenom utveckla bättre rutiner och handlingsplaner.

 • Förebyggande insatser vid hot och våld


  Checklistan fastställer rutiner för förebyggande insatser vid hot och våld, samt rutiner för åtgärder efter hot, våld eller tillbud. Rutinerna ger arbetsgivare adekvat stöd och resurser för att förebygga händelser och hantera incidenter.

 • Kartläggning av risker för våld och hot


  Denna checklista för kartläggning av risker för våld och hot i arbetsmiljön är ett verktyg för att systematiskt identifiera och hantera risker för våld och hot och på så sätt skapa en säkrare och mer trygg arbetsplats.

 • Policy mot hot och våld


  Denna policy mot hot och våld syftar till att förebygga hot- och våldssituationer och därmed uppfylla ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Policyn ger vägledning för både arbetsgivare och anställda om hur man förebygger, hanterar och rapporterar händelser relaterade till hot och våld.

 • Riskinventering hot och våld


  Riskinventering hot och våld är en checklista för arbetsgivare att systematiskt kartlägga och hantera risker för våld och hot i enlighet gällande lagar och föreskrifter.

 • Rutiner vid hot och våld


  Denna handlingsplan fastställer rutiner vid hot och våld. Det är en omfattande guide som hjälper företag att hantera hot och våld i arbetsmiljön och ökar medvetenheten om riskområden och förstärka säkerhetsrutinerna för att skydda personalen.