Lag: AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Arbetsmiljömål och policy


  Arbetsmiljömål och policy är ett verktyg för arbetsgivare att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser genom att underlätta efterlevnaden av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • Checklista – för kartläggning av konflikthanteringssystem


  Denna checklista för kartläggning av konflikthanteringssystem är ett omfattande verktyg avsett för organisationer att kartlägga och utvärdera sin förmåga att hantera arbetsplatskonflikter.

 • Checklista digitala arbetssätt


  Denna checklista är en omfattande resurs för att stärka kognitiv ergonomi och psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Den riktar sig till ledare och personal inom alla nivåer av en organisation, från chef och teamledare till arbetsmiljö- och skyddsombud. Kärnan i dokumentet ligger i dess strukturerade tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra de kognitiva aspekterna av arbetsmiljön,…

 • Checklista för skyddsombud


  Denna checklista för skyddsombud säkerställer skyddsombudets befogenheter och efterlevnad av arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att strukturera roller och ansvarsområden.

 • Checklista hot och våld


  Checklista hot och våld är en viktig resurs för chefer för att hantera situationer där medarbetare har utsatts för hot och våld på arbetsplatsen. Den fungerar som ett verktyg för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas, från initiala stödåtgärder till långsiktiga uppföljningsplaner.

 • Checklista mottagande av hot via telefon eller mejl


  Denna checklista förbereder företag och dess anställda att hantera mottagande av hot via telefon eller mejl, och försäkrar en strukturerad och noggrann hantering av situationen. Denna checklista är en del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Checklistan erbjuder en en grundlig metod och riktlinjer för att hantera dessa situationer på arbetsplatsen samt stödja de anställda som utsätts.

 • Checklista synergonomi


  Denna checklista bedömer synergonomin på arbetsplatsen och hjälper till att skapa en säkrare och mer bekväm arbetsmiljö, vilket kan leda till minskad trötthet, färre olyckor och ökad produktivitet. Rätt ljusförhållanden är avgörande för anställdas välmående och arbetsförmåga, och denna checklista erbjuder en grundlig metod för att säkerställa dessa förhållanden.

 • Chefsutvärdering mall


  Chefsutvärdering mall är utformad för att ge en strukturerad metod för att bedöma och förbättra ledarskap och arbetsprestation hos chefer och ledare inom en organisation. Den omfattande enkäten möjliggör en djupgående analys av en chefs förmåga att skapa en positiv arbetsmiljö, involvera medarbetare, och främja teamkänsla.

 • Dagordning – årligt arbetsmiljömöte


  Denna mall är en detaljerad dagordning för ett årligt arbetsmiljömöte, avsedd att användas av organisationer för att effektivt planera och genomföra sina årliga arbetsmiljödiskussioner och utvärderingar.

 • Förebyggande insatser vid hot och våld


  Checklistan fastställer rutiner för förebyggande insatser vid hot och våld, samt rutiner för åtgärder efter hot, våld eller tillbud. Rutinerna ger arbetsgivare adekvat stöd och resurser för att förebygga händelser och hantera incidenter.

 • Krishanteringspolicy


  En välutvecklad krishanteringspolicy hjälper företag att hantera olika sorters krissituationer effektivt, minska skador och upprätthålla verksamhetens kontinuitet.

 • Mall för medarbetarsamtal


  Denna mall för medarbetarsamtal syftar till att främja en öppen och konstruktiv dialog mellan chef och medarbetare och säkerställer en tydlig dokumentation för fortsatt dialog och uppföljning.

 • Pärmregister – arbetsmiljö


  Detta pärmregister för en arbetsmiljöpärm är en organiserad innehållsförteckning som hjälper till att hålla ordning på och snabbt hitta relevant information och dokumentation som rör arbetsmiljön inom en organisation.

 • Policy för skyddsombud


  Denna policy för skyddsombud är en handlingsplan som stärker arbetsmiljön genom att integrera skyddsombud i arbetsmiljöarbetet och säkerställer efterlevnad av relevanta lagkrav.

 • Policy mot hot och våld


  Denna policy mot hot och våld syftar till att förebygga hot- och våldssituationer och därmed uppfylla ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Policyn ger vägledning för både arbetsgivare och anställda om hur man förebygger, hanterar och rapporterar händelser relaterade till hot och våld.

 • Redovisning sjukfrånvaro


  Denna mall för årlig redovisning av sjukfrånvaro är avsedd för användning inom offentlig sektor och säkerställer efterlevnad av de lagstadgade skyldigheterna som finns vad gäller inkludering av detaljerad information om sjukfrånvaro i organisationens årsredovisning.