Lag: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Checklista – för kartläggning av konflikthanteringssystem


  Denna checklista för kartläggning av konflikthanteringssystem är ett omfattande verktyg avsett för organisationer att kartlägga och utvärdera sin förmåga att hantera arbetsplatskonflikter.

 • Checklista hot och våld


  Checklista hot och våld är en viktig resurs för chefer för att hantera situationer där medarbetare har utsatts för hot och våld på arbetsplatsen. Den fungerar som ett verktyg för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas, från initiala stödåtgärder till långsiktiga uppföljningsplaner.

 • Checklista mottagande av hot via telefon eller mejl


  Denna checklista förbereder företag och dess anställda att hantera mottagande av hot via telefon eller mejl, och försäkrar en strukturerad och noggrann hantering av situationen. Denna checklista är en del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Checklistan erbjuder en en grundlig metod och riktlinjer för att hantera dessa situationer på arbetsplatsen samt stödja de anställda som utsätts.

 • Delaktighet i förändringsarbete


  Denna enkät för delaktighet i förändringsarbete är en värdefull resurs för att mäta medarbetarnas upplevelse och engagemang i förändringsprocesser på arbetsplatsen.

 • Enkät – engagemang och utmattning


  Denna enkät avser att mäta anställdas upplevelse av deras engagemang och utmattning inom flera arbetsrelaterade dimensioner, såsom egenkontroll, belöningar, gemenskap, rättvisa och värderingar.

 • Enkät våld och hot


  Denna enkät utvärderar och stärker säkerhetsåtgärderna mot våld och hot på arbetsplatsen. Enkäten låter medarbetare reflektera över deras upplevda säkerhet och förberedelse för potentiella risker. Genom att svara på frågorna, kan arbetsgivare, HR-avdelningar och övriga chefer identifiera starka och svaga punkter i det nuvarande säkerhetssystemet och därigenom utveckla bättre rutiner och handlingsplaner.

 • Kartläggningsprotokoll för likabehandling


  Detta kartläggningsprotokoll för likabehandling är en handlingsplan som är avsedd att användas i organisationer för att säkerställa och främja likabehandling på arbetsplatsen.

 • Mötespolicy


  Mötespolicyn sätter riktlinjer för effektiva och inkluderande möten och syftar till att optimera hanteringen av fysiska, digitala och hybrida möten.

 • Riskbedömning vid verksamhetsförändring


  Denna riskbedömning vid verksamhetsförändringar är avsedd för att systematiskt identifiera och bedöma de risker och konsekvenser som kan uppstå i samband med förändringar inom en verksamhet.

 • Rutiner vid hot och våld


  Denna handlingsplan fastställer rutiner vid hot och våld. Det är en omfattande guide som hjälper företag att hantera hot och våld i arbetsmiljön och ökar medvetenheten om riskområden och förstärka säkerhetsrutinerna för att skydda personalen.

 • Arbetsanpassning – checklista


  Checklistan är ett praktiskt verktyg som erbjuder vägledning för arbetsgivare att identifiera och genomföra nödvändiga anpassningar i arbetsmiljön. Checklista beaktar både fysiska och psykosociala aspekter av arbetsmiljön, vilket ger en omfattande översikt över potentiella problemområden samt lösningar.

 • Arbetsmiljöpolicy


  Arbetsmiljöpolicyn är lämplig för organisationer som vill ha en omfattande och strukturerad vägledning för arbetsmiljöarbetet. Den är anpassningsbar för olika verksamheter och kan användas som grund för utbildningar, introduktioner för nya medarbetare och som en del i verksamhetens övergripande kvalitetsarbete

 • Enkät kränkande särbehandling


  Denna enkät är specifikt utformad för att mäta och utvärdera arbetsmiljön inom en organisation, med särskilt fokus på kränkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier och företagsvärderingar.

 • Enkät organisationsstruktur


  Den här enkäten kartlägger och analyserar chefernas syn på sin arbetsmiljö och bedömer den rådande organisationsstrukturen på arbetsplatsen. Genom att detaljerat undersöka kritiska faktorer såsom anställdas tillfredsställelse med sina jobb, förmågan att balansera arbetsliv och privatliv, kvaliteten på intern kommunikation och effektiviteten i ledarskapet, möjliggör enkäten en omfattande insikt i företagets arbetsklimat.

 • Förebyggande rehabiliteringssamtal


  Mallen för rehabiliteringssamtal syftar att stödja medarbetare inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Den hjälper till att planera och genomföra ett konstruktivt möte, med syftet att underlätta medarbetarens återgång till arbete i full hälsa.

 • Gruppklimat


  Denna enkät är utformad för att bedöma arbetstagarnas gruppklimat. Den utreder arbetsgruppens dynamik och effektivitet inom organisationen. Enkäten består ett antal påståenden vilket gör det möjligt för arbetsgivare, HR-ansvarig eller chef att utreda arbetstagarnas arbetsmiljö.