Lag: Arbetsmiljölagen (1977:1160)

 • Arbetsgivarens informationsplikt om skyddsombud


  Arbetsgivarens informationsplikt om skyddsombud är en mall som är avsedd för arbetsgivare för att dokumentera och kommunicera utnämningen av skyddsombud och arbetsmiljöombud samt ledamöter i skyddskommittén inom organisationen. Mallen är ett viktigt verktyg för att uppfylla arbetsgivarens informationsplikt enligt arbetsmiljölagen.

 • Arbetsmiljömål och policy


  Arbetsmiljömål och policy är ett verktyg för arbetsgivare att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser genom att underlätta efterlevnaden av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • Checklista – Lyftanordningar


  Att ha en välutvecklad och detaljerad checklista för lyftanordningar är avgörande för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Denna checklista är utformad för att hjälpa arbetsgivare och anställda att identifiera och hantera risker kopplade till användning av lyftredskap och -anordningar

 • Checklista digitala arbetssätt


  Denna checklista är en omfattande resurs för att stärka kognitiv ergonomi och psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Den riktar sig till ledare och personal inom alla nivåer av en organisation, från chef och teamledare till arbetsmiljö- och skyddsombud. Kärnan i dokumentet ligger i dess strukturerade tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra de kognitiva aspekterna av arbetsmiljön,…

 • Checklista för krisberedskap


  Denna checklista för krisberedskap är en välstrukturerad checklista som är avgörande för alla arbetsmiljöer. Att hantera krissituationer är en viktig del av företagets säkerhetsrutiner, och denna checklista är utformad för att hjälp arbetsgivare och anställda att vara väl förberedda på att hantera krissituationer på ett effektivt sätt.

 • Checklista för skyddsombud


  Denna checklista för skyddsombud säkerställer skyddsombudets befogenheter och efterlevnad av arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att strukturera roller och ansvarsområden.

 • Checklista hot och våld


  Checklista hot och våld är en viktig resurs för chefer för att hantera situationer där medarbetare har utsatts för hot och våld på arbetsplatsen. Den fungerar som ett verktyg för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas, från initiala stödåtgärder till långsiktiga uppföljningsplaner.

 • Checklista ljud och buller


  Denna checklista hjälper till att identifiera och hantera nivåer av ljud och buller på arbetsplatsen. Denna arbetsmiljöfråga påverkar inte bara hörseln utan kan också öka olycksrisken, bidra till stress och minska produktiviteten. Denna checklista är utformad för att ge arbetsgivare och ansvariga chefer en strukturerad metod för att utvärdera och åtgärda bullerrelaterade risker på arbetsplatsen.

 • Checklista mottagande av hot via telefon eller mejl


  Denna checklista förbereder företag och dess anställda att hantera mottagande av hot via telefon eller mejl, och försäkrar en strukturerad och noggrann hantering av situationen. Denna checklista är en del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Checklistan erbjuder en en grundlig metod och riktlinjer för att hantera dessa situationer på arbetsplatsen samt stödja de anställda som utsätts.

 • Checklista synergonomi


  Denna checklista bedömer synergonomin på arbetsplatsen och hjälper till att skapa en säkrare och mer bekväm arbetsmiljö, vilket kan leda till minskad trötthet, färre olyckor och ökad produktivitet. Rätt ljusförhållanden är avgörande för anställdas välmående och arbetsförmåga, och denna checklista erbjuder en grundlig metod för att säkerställa dessa förhållanden.

 • Chefsutvärdering mall


  Chefsutvärdering mall är utformad för att ge en strukturerad metod för att bedöma och förbättra ledarskap och arbetsprestation hos chefer och ledare inom en organisation. Den omfattande enkäten möjliggör en djupgående analys av en chefs förmåga att skapa en positiv arbetsmiljö, involvera medarbetare, och främja teamkänsla.

 • Dagordning – årligt arbetsmiljömöte


  Denna mall är en detaljerad dagordning för ett årligt arbetsmiljömöte, avsedd att användas av organisationer för att effektivt planera och genomföra sina årliga arbetsmiljödiskussioner och utvärderingar.

 • Delaktighet i förändringsarbete


  Denna enkät för delaktighet i förändringsarbete är en värdefull resurs för att mäta medarbetarnas upplevelse och engagemang i förändringsprocesser på arbetsplatsen.

 • Enkät hot och våld


  Enkät hot och våld utvärderar arbetsplatsens arbetsmiljö vad gäller säkerhetsrutiner, förebyggande åtgärder och beredskap vid våld- och hotsituationer. Den kan identifiera områden som behöver förbättras och fungera som grund för utveckling av handlingsplaner.

 • Enkät våld och hot


  Denna enkät utvärderar och stärker säkerhetsåtgärderna mot våld och hot på arbetsplatsen. Enkäten låter medarbetare reflektera över deras upplevda säkerhet och förberedelse för potentiella risker. Genom att svara på frågorna, kan arbetsgivare, HR-avdelningar och övriga chefer identifiera starka och svaga punkter i det nuvarande säkerhetssystemet och därigenom utveckla bättre rutiner och handlingsplaner.

 • Friskvårdspolicy


  Denna friskvårdspolicy är framtagen för att aktivt främja och underhålla en hälsosam arbetsmiljö hos företaget. Policyn ger riktlinjer för att stödja de anställdas fysiska och psykiska välbefinnande genom ett friskvårdsbidrag och tillgång till en mängd olika friskvårdsaktiviteter.