Lag: Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

  • Krishanteringspolicy


    En välutvecklad krishanteringspolicy hjälper företag att hantera olika sorters krissituationer effektivt, minska skador och upprätthålla verksamhetens kontinuitet.