Lag: Lagen (1982:80) om anställningsskydd

 • Anställningsavtal provanställning


  Denna mall för anställningsavtal provanställning är utformad för att ge en klar och juridisk struktur för provanställning, och inkluderar alla nödvändiga avsnitt för att specificera villkor som berör arbetsförhållandena och anställningens natur.

 • Anställningsavtal tillsvidareanställning


  Anställningsavtal tillsvidareanställning är en dokumentmall som klarlägger anställningsvillkor, arbetsuppgifter, arbetstider, samt information om lön, semester och försäkringar.

 • Arbetsbristschema


  Denna processkarta guidar dig igenom den komplexa processen av arbetsbrist och uppsägning enligt svensk lagstiftning. Kartan är en detaljerad översikt över de olika stegen som en arbetsgivare måste följa vid dessa situationer, och inkluderar hänvisningar till relevanta paragrafer gällande lagar som bland annat MBL och LAS.

 • Besked om uppsägning pga personliga skäl


  Denna mall för besked om uppsägning pga personliga skäl är ett juridiskt dokument som arbetsgivare kan använda när de behöver avsluta en anställdas anställningsavtal. Dokumentet är utformat för att följa lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och ger en strukturerad ram för att meddela uppsägning på ett sätt som är rättvist och enligt gällande rätt.

 • Handlingsplan mot misskötsel


  Denna handlingsplan mot misskötsel är utvecklad för att hantera och förebygga misskötsamhet inom en organisation och syftar till att skapa klara riktlinjer och processer för att identifiera, utreda och åtgärda misskötsel bland anställda.

 • Kartläggningsprotokoll för likabehandling


  Detta kartläggningsprotokoll för likabehandling är en handlingsplan som är avsedd att användas i organisationer för att säkerställa och främja likabehandling på arbetsplatsen.

 • Ledighetsansökan


  Denna mall för ledighetsansökan kan användas av företag för att hantera anställdas begäran om ledighet. Mallen är strukturerad för att samla in all nödvändig information som krävs för att bearbeta en ledighetsbegäran på ett effektivt och organiserat sätt.

 • Medvetandegörande vid misskötsel


  Denna mall för medvetandegörande vid misskötsel syftar till att påminna anställda hos företaget om deras ansvar och förväntningar i arbetsmiljön. Det är ett verktyg för att stärka förståelsen för det ömsesidiga förtroendet som utgör grunden för anställningsförhållandet, utöver de formella avtal som finns.

 • Policy exitsamtal


  Policy exitsamtal standardiserar och kvalitetssäkra processen för avgångsintervjuer. Genom att följa denna policy säkerställer chefer att varje avslut av anställning sker på ett genomtänkt och konstruktivt sätt, med målet att samla in värdefull feedback och främja en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön.

 • Processen vid arbetsbrist


  Denna mall för processen vid arbetsbrist är en detaljerad guide utformad för att stödja arbetsgivare genom processen för uppsägning vid arbetsbrist. Det är ett verktyg för chefer som syftar till att hantera dessa situationer på ett korrekt sätt.

 • Riktlinjer för exitsamtal


  Dessa riktlinjer för exitsamtal standardiserar processen för avgångsintervjuer. Syftet är att samla in värdefulla insikter om medarbetares upplevelser och identifiera styrkor och svagheter i arbetsmiljön.

 • Schematisk översikt över lagstadgad rätt till ledighet


  Denna matris hjälper chefer och HR att förstå och hantera de olika typerna av lagstadgad rätt till ledighet, inklusive gällande krav och villkor knuta till respektive ledighet.

 • Uppsägning p.g.a. arbetsbrist steg för steg


  Denna checklista hanterar uppsägningar på grund av arbetsbrist steg för steg. Den hjälper arbetsgivare i varje kritiskt steg och säkerställer att processen sker i enlighet med svensk arbetsrätt och omfattar lagstadgade krav.

 • Vägledning uppsägning på grund av arbetsbrist


  Vägledning uppsägning på grund av arbetsbrist guidar arbetsgivaren genom processen vid en uppsägning på grund av arbetsbrist och säkerställer efterlevnad av arbetsrättsliga lagar och regler.

 • Anställningsavtal – särskild visstidsanställning


  Detta nedladdningsbara anställningsavtal är särskilt utformat för visstidsanställningar och omfattar alla punkter som bör ingå i ett anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 • Anställningsavtalets innebörd


  Detta dokument belyser kritiska aspekter av anställningsavtalets innebörd enligt svensk lag. Perfekt för chefer och HR för att få en förståelse av rättigheter och skyldigheter.