Lag: Socialförsäkringsbalken (2010:110)

 • Policy vid föräldraledighet


  Denna policy vid föräldraledighet erbjuder arbetsgivare en ram för att skräddarsy företagets policy kring föräldraledighet. Mallen kan modifieras för att reflektera specifika behov och riktlinjer inom ett företag, vilket säkerställer att de följer svensk lagstiftning och ger stöd till sina medarbetare.

 • Rehabiliteringsplan


  Denna rehabiliteringsplan underlättar processen vid rehabilitering av en medarbetare. Den dokumenterar alla åtgärder och är avgörande för uppföljning samt kommunikation.

 • Schematisk översikt över lagstadgad rätt till ledighet


  Denna matris hjälper chefer och HR att förstå och hantera de olika typerna av lagstadgad rätt till ledighet, inklusive gällande krav och villkor knuta till respektive ledighet.

 • Arbetsanpassning – checklista


  Checklistan är ett praktiskt verktyg som erbjuder vägledning för arbetsgivare att identifiera och genomföra nödvändiga anpassningar i arbetsmiljön. Checklista beaktar både fysiska och psykosociala aspekter av arbetsmiljön, vilket ger en omfattande översikt över potentiella problemområden samt lösningar.

 • Förebyggande rehabiliteringssamtal


  Mallen för rehabiliteringssamtal syftar att stödja medarbetare inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Den hjälper till att planera och genomföra ett konstruktivt möte, med syftet att underlätta medarbetarens återgång till arbete i full hälsa.

 • Omtankessamtal vid tidiga signaler


  Denna mall hjälper chefer att hantera tecken på ohälsa eller problem i medarbetares arbetssituation, och kan proaktivt hantera arbetsrelaterad ohälsa och säkerställa en systematisk uppföljning av medarbetarnas välbefinnande. Målet är att skapa en harmonisk och produktiv arbetsmiljö genom förebyggande åtgärder och effektiv hantering av eventuella problem.

 • Rehabflöde


  Mallen rehabflödet är ett interaktivt verktyg för att hantera och övervaka rehabiliteringsprocessen. Det hjälper att ange och spåra viktiga datum, som första sjukdag, och ger en strukturerad vy för att följa upp patientens framsteg.

 • Rehabiliteringskarta


  Rehabiliteringskartan är ett strukturerat verktyg som syftar till att ge en klar översikt över processen för rehabilitering av sjukskrivna medarbetare. Verktyget är skapat med hänsyn till både arbetsgivarens och medarbetarens behov och ansvar under rehabiliteringsprocessen.

 • Rehabiliteringskedjan


  Mall ger en omfattande beskrivning av rehabiliteringskedjan, en strukturerad process som säkerställer att arbetstagare får rätt stöd och assistans under perioder av sjukdom eller skada.

 • Rehabiliteringspolicy


  En vägledande rehabiliteringspolicy för arbetsgivare som hanterar rehabilitering av sjuka eller skadade medarbetare. Täcker mål, lagliga skyldigheter och ansvar. Idealisk för chefer och HR inom organisationen.

 • Rutiner vid missbruk


  Denna checklista för rutiner vid missbruk navigerar chefer i svåra situationer vad gäller missbruk av alkohol eller droger på arbetsplatsen. Rutinerna är idealisk för användning när chefer vill säkerställa en ansvarsfull och väl förberedd ledning vid skadligt bruk och beroende bland anställda. Den fungerar som en handbok för att förstå och tillämpa företagets policyer, erbjuda…

 • Rutiner vid skadligt bruk


  Denna checklista över rutiner vid skadligt bruk är en grundläggande resurs för medarbetare som kämpar med beroendeproblem kopplat till alkohol eller droger. Medarebetaren guidas genom processen att närma sig chefen eller HR med sin situation, steg för steg, och understryker vikten av ärlighet och öppenhet. Rutinerna bidrar därför till att säkerställa att både medarbetare och…