AktuelltAvtalAnställningsavtalet – ett viktigt dokument?

Anställningsavtalet – ett viktigt dokument?

Ett anställningsavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. I detta avtal har de båda parterna kommit överens om villkoren i anställningen. Det mest grundläggande som överenskommits är, att som medarbetare utföra arbete och att arbetsgivaren ska ersätta medarbetaren för det arbete hen utför. Det betyder att anställningsavtalet går att betrakta som ett köpeavtal, där arbetsgivaren köper in den kompetens som finns hos arbetstagaren och för det får medarbetaren en lön.

Måste ett anställningsavtal vara skriftligt?

Enligt gällande regler i lagen om anställningsskydd (LAS) är det viktigt att du som arbetsgivare ser till att ge medarbetaren ett skriftligt avtal för att undvika missförstånd om vad som överenskommits. Därtill finns det sedan den 1 oktober en ny huvudregel som säger att om skriftligt avtal saknas, då betraktas den anställde som tillsvidareanställd.

Utöver denna regel är det också arbetsgivarens ansvar att kunna bevis att det finns ett anställningsförhållande om eventuell tvist skulle uppstå. Enligt LAS ska den anställde få sitt skriftliga avtal senast en månad efter att anställningen påbörjats (LAS § 6 c). Det är med andra ord viktigt, att du som arbetsgivare skriver anställningsavtalet på ett korrekt sätt för att undvika framtida problem.

När blir ett anställningsavtal bindande?

Ett anställningsavtal blir bindande så snart som det är påskrivet av båda parterna. Anställningsavtalet är en offentlig handling inom den offentliga sektorn men inte inom den privata. Det betyder att exempelvis löner inom den offentliga sektorn är en offentlig handling. Dock gäller inte det här för privata företag.

Du som arbetsgivare ska sparar anställningsavtalet så länge som den anställde uppbär en tjänst på företaget samt vilka villkor och förmåner som den anställde uppbär. Ibland finns dessa, när det kommer förmåner bifogade som bilaga – så glöm inte att ha alla dokument samlade.

Varför är ett anställningsavtal viktigt för en medarbetare?

För en arbetstagare är det väldigt viktigt att få ett skriftligt anställningsavtal, då det fungerar som ett anställningsbevis. Säg att en medarbetare ska ta ett banklån, ja, då kommer banken vilja ha ett bevis på att den anställde uppbär en anställning och formen för denna samt vilken lön som överenskommits.

Genom att ladda ner appen: Fackapp, kan du läsa mer om anställningsavtalet samt ställa frågor du inte fått svar på till: Fråga Jurister. Inom ett dygn kommer svaret till din mejlbox.

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

Ett anställningsavtal ska innehålla villkoren för anställningen, till exempel arbetstid, lön, anställningens längd. När det kommer till eventuella förmåner kan dessa bifogas som en bilaga (som nämndes ovan). Det är viktigt att båda parterna förstår och godkänner alla villkor som anges i avtalet.

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?
Det är viktigt att gå igenom alla villkor innan ett anställningsavtal undertecknas!

Anställningsavtalet reglerar rättigheter och skyldigheter

Då anställningsavtalet är en juridisk överenskommelse mellan en arbetsgivare och arbetstagare regleras inte endast villkor som lön, semester, arbetstid med mera, utan definierar arbetstagarens rättigheter och skyldigheter, liksom arbetsgivarens ansvar gentemot sina arbetstagare.

Sedan den 29 juni 2022 gäller Arbetsvillkorsdirektivet vilket ställer krav på arbetsgivares informationsplikt. Genom de nya reglerna får arbetsgivaren en mer omfattande informationsplikt vid anställningen.

Innebörden av denna utökade informationsplikt är att informera om bland annat följande områden:

 • Parternas namn och kontaktinformation
 • Tjänstebeteckning och anställningsform
 • Arbetets omfattning, arbetsplats, arbetstider, ledighet och övertidsersättning. Exempelvis platsen för arbetets utförande och om det inte finns någon fast plats, information om att arbetet utförs på olika platser.
 • Den anställdes lön samt när och hur den betalas ut samt vilka förmåner som finns, exempelvis sjukförsäkring och pension
 • Uppsägningsvillkor och anställningsavtalets giltighetstid
 • Konfidentialitets- och sekretessbestämmelser
 • Skyldigheter och ansvar för både arbetsgivare och arbetstagare
 • Vilka regler gäller för merarbete eller övertid och hur ser ersättningsmodellen ut?
 • Vilka utbildningar har medarbetaren rätt till som tillhandahålls av arbetsgivaren
 • Information om arbetsgivaravgifter, pensioner med mera

Tänk på att du som arbetsgivare har vissa tidsgränser att ta hänsyn till, exempelvis att du inom 7 dagar måste delge medarbetaren viss information. Den anställde har rätt att få sitt avtal med alla villkor som är viktiga för anställningen senast 1 månad efter anställningen påbörjats.

Ett anställningsavtal är ett skydd

En medarbetares anställningsavtal är inte bara en formell överenskommelse mellan företaget och den anställde, utan det är också en skyddande åtgärd för både arbetsgivare som arbetstagare. Ett väl utformat anställningsavtal minimerar tvister och missförstånd genom att klargöra förväntningarna från båda sidor av anställningen. Om tvist skulle uppstå kan anställningsavtalet användas som bevis i domstol.

Anställningsavtalet reglerar relationen mellan arbetsgivare och anställd.

Anställningsavtalet reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare

En av de viktigaste delarna i ett anställningsavtal är att skyldigheterna och ansvar som reglerar relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetstagaren har skyldigheter som att utföra arbetsuppgifter korrekt, nå sina mål, respektera företagets regler, policys som specifika instruktioner och att hantera företagets egendom ansvarsfullt. Arbetsgivaren har å andra sidan ansvar för att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats, betala lön och andra förmåner enligt avtal, följa lagen och andra regleringar som gäller anställningen samt säkerställa att medarbetare vet vad som förväntas av dem utifrån den roll de besitter (Föreskriften AFS 2015:4 §§9–10 Organisatorisk och social arbetsmiljö). Detta för att undvika stress och obalans mellan krav och resurser i arbetet.

Relaterat

 • Fullmakter

  Fullmakter

  I arbetslivets dynamiska värld är det vanligt att anställda agerar på arbetsgivarens vägnar genom olika befogenheter som ges i form av fullmakter. Denna artikel syftar till att kasta ljus över begreppet fullmakt och de ansvarsområden som relaterar till detta i en professionell kontext. Vi utforskar de juridiska aspekterna som omfattar fullmakter, deras olika former, och…

 • Anställningsavtal och kollektivavtal

  Anställningsavtal och kollektivavtal

  I den komplexa världen av arbetsrätt spelar anställningsavtal och kollektivavtal en central roll. Dessa dokument, författade inom ramen för gällande lagstiftning definierar inte bara grundläggande arbetsvillkor utan innehåller även en rad oskrivna normer och principer som formar arbetsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dessa principer och deras tillämpning i det dagliga arbetslivet är avgörande för att…

 • Bra att veta om kollektivavtal och dolda klausuler samt andra arbetsrättsliga principer!

  Bra att veta om kollektivavtal och dolda klausuler samt andra arbetsrättsliga principer!

  Kollektivavtal är ett centrala begrepp inom arbetsmarknaden som sträcker sig långt utöver att bara reglera arbetstagarens rättigheter samt arbetsgivarens skyldigheter. Förståelsen av ett kollektivavtal som en skriftlig överenskommelse, mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, hjälper till att belysa dess betydelse i att trygga anställdas arbetsvillkor och definiera rättigheter och skyldigheter för båda parter. Kollektivavtalet tar sitt värde ett steg vidare genom att även skydda föreningsrätten, fastställa förhandlingsregler samt etablera regler kring fredsplikt.

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev