Hot och våld

Artiklar relaterat till

Hot och våld

 • Checklista hot och våld

  Checklista hot och våld

  Checklista hot och våld är en viktig resurs för chefer för att hantera situationer där medarbetare har utsatts för hot och våld på arbetsplatsen. Den fungerar som ett verktyg för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas, från initiala stödåtgärder till långsiktiga uppföljningsplaner.

 • Checklista mottagande av hot via telefon eller mejl

  Checklista mottagande av hot via telefon eller mejl

  Denna checklista förbereder företag och dess anställda att hantera mottagande av hot via telefon eller mejl, och försäkrar en strukturerad och noggrann hantering av situationen. Denna checklista är en del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Checklistan erbjuder en en grundlig metod och riktlinjer för att hantera dessa situationer på arbetsplatsen samt stödja de anställda som utsätts.

 • Enkät hot och våld

  Enkät hot och våld

  Enkät hot och våld utvärderar arbetsplatsens arbetsmiljö vad gäller säkerhetsrutiner, förebyggande åtgärder och beredskap vid våld- och hotsituationer. Den kan identifiera områden som behöver förbättras och fungera som grund för utveckling av handlingsplaner.

 • Enkät våld och hot

  Enkät våld och hot

  Denna enkät utvärderar och stärker säkerhetsåtgärderna mot våld och hot på arbetsplatsen. Enkäten låter medarbetare reflektera över deras upplevda säkerhet och förberedelse för potentiella risker. Genom att svara på frågorna, kan arbetsgivare, HR-avdelningar och övriga chefer identifiera starka och svaga punkter i det nuvarande säkerhetssystemet och därigenom utveckla bättre rutiner och handlingsplaner.

 • Förebyggande insatser vid hot och våld

  Förebyggande insatser vid hot och våld

  Checklistan fastställer rutiner för förebyggande insatser vid hot och våld, samt rutiner för åtgärder efter hot, våld eller tillbud. Rutinerna ger arbetsgivare adekvat stöd och resurser för att förebygga händelser och hantera incidenter.

 • Policy mot hot och våld

  Policy mot hot och våld

  Denna policy mot hot och våld syftar till att förebygga hot- och våldssituationer och därmed uppfylla ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Policyn ger vägledning för både arbetsgivare och anställda om hur man förebygger, hanterar och rapporterar händelser relaterade till hot och våld.

 • Riskinventering hot och våld

  Riskinventering hot och våld

  Riskinventering hot och våld är en checklista för arbetsgivare att systematiskt kartlägga och hantera risker för våld och hot i enlighet gällande lagar och föreskrifter.

 • Rutiner vid hot och våld

  Rutiner vid hot och våld

  Denna handlingsplan fastställer rutiner vid hot och våld. Det är en omfattande guide som hjälper företag att hantera hot och våld i arbetsmiljön och ökar medvetenheten om riskområden och förstärka säkerhetsrutinerna för att skydda personalen.

Dokument relaterat till

Hot och våld

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev