Skyddsrond

Artiklar relaterat till

Skyddsrond

 • Checklista synergonomi

  Checklista synergonomi

  Denna checklista bedömer synergonomin på arbetsplatsen och hjälper till att skapa en säkrare och mer bekväm arbetsmiljö, vilket kan leda till minskad trötthet, färre olyckor och ökad produktivitet. Rätt ljusförhållanden är avgörande för anställdas välmående och arbetsförmåga, och denna checklista erbjuder en grundlig metod för att säkerställa dessa förhållanden.

 • Chefsutvärdering mall

  Chefsutvärdering mall

  Chefsutvärdering mall är utformad för att ge en strukturerad metod för att bedöma och förbättra ledarskap och arbetsprestation hos chefer och ledare inom en organisation. Den omfattande enkäten möjliggör en djupgående analys av en chefs förmåga att skapa en positiv arbetsmiljö, involvera medarbetare, och främja teamkänsla.

 • Enkät hot och våld

  Enkät hot och våld

  Enkät hot och våld utvärderar arbetsplatsens arbetsmiljö vad gäller säkerhetsrutiner, förebyggande åtgärder och beredskap vid våld- och hotsituationer. Den kan identifiera områden som behöver förbättras och fungera som grund för utveckling av handlingsplaner.

 • Enkät våld och hot

  Enkät våld och hot

  Denna enkät utvärderar och stärker säkerhetsåtgärderna mot våld och hot på arbetsplatsen. Enkäten låter medarbetare reflektera över deras upplevda säkerhet och förberedelse för potentiella risker. Genom att svara på frågorna, kan arbetsgivare, HR-avdelningar och övriga chefer identifiera starka och svaga punkter i det nuvarande säkerhetssystemet och därigenom utveckla bättre rutiner och handlingsplaner.

 • Förebyggande insatser vid hot och våld

  Förebyggande insatser vid hot och våld

  Checklistan fastställer rutiner för förebyggande insatser vid hot och våld, samt rutiner för åtgärder efter hot, våld eller tillbud. Rutinerna ger arbetsgivare adekvat stöd och resurser för att förebygga händelser och hantera incidenter.

 • Riskbedömning och åtgärd

  Riskbedömning och åtgärd

  Denna mall för riskbedömning och åtgärder är ett centralt verktyg i arbetsmiljöarbetet, skapat för att identifiera och hantera potentiella risker i en organisations arbetsprocesser eller arbetsplatser.

 • Riskbedömning vid verksamhetsförändring

  Riskbedömning vid verksamhetsförändring

  Denna riskbedömning vid verksamhetsförändringar är avsedd för att systematiskt identifiera och bedöma de risker och konsekvenser som kan uppstå i samband med förändringar inom en verksamhet.

 • Riskinventering hot och våld

  Riskinventering hot och våld

  Riskinventering hot och våld är en checklista för arbetsgivare att systematiskt kartlägga och hantera risker för våld och hot i enlighet gällande lagar och föreskrifter.

 • Riskbedömning vid förändring av verksamhet

  Riskbedömning vid förändring av verksamhet

  Denna mall är ett verktyg för alla företag som ska göra en riskbedömning i samband med förändringar av verksamheten på ett korrekt och effektivt sätt, samt säkerställa efterlevnad av aktuella lagkrav i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.

 • Säkra stopp av maskiner

  Säkra stopp av maskiner

  Säkra stopp är en checklista för alla arbetsplatser som strävar efter att upprätthålla högsta säkerhetsstandarder för sin automatiserade arbetsutrustning. Med tydliga riktlinjer, lagrumshänvisningar och en strukturerad åtgärdsplan, är checklistan en nyckelkomponent för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.

 • Skyddsrond fysisk arbetsmiljö

  Skyddsrond fysisk arbetsmiljö

  Värdefull checklista för arbetsgivare som genom en skyddsrond vill säkerställa efterlevnad arbetsmiljökraven och erbjuda en säker arbetsplats för sina anställda. Den är enkel att använda, detaljerad och bidrar till att skapa en handlingsplan för kontinuerliga förbättringar.

 • Skyddsrond kontorsmiljö

  Skyddsrond kontorsmiljö

  Checklistan över skyddsrond i kontorsmiljö är ett omfattande verktyg för att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö, vilket i sin tur kan bidra till en bättre arbetsprestanda och övergripande välbefinnande för de anställda.

Dokument relaterat till

Skyddsrond

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev