AktuelltArbetsmiljöAtt tänka på inför julfesten med jobbet
Julfesten

Att tänka på inför julfesten med jobbet

Julen är en tid för glädje, samhörighet och firande, och det inkluderar även julfester med kollegorna på arbetsplatsen. Dessa fester kan vara ett utmärkt tillfälle att stärka arbetsrelationer och sätta av tid för avkoppling. Men det är också en tid då både arbetsgivare och arbetstagare bör vara medvetna om sina ansvar och agera på ett sätt som främjar en säker och trivsam arbetsmiljö.

För arbetsgivare (chefer)

Alkoholpolicy & gränsvärden

Som chef har du ett stort ansvar för att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö, även under julfester med dina anställda. När alkohol serveras vid sådana tillfällen är det därför viktigt för dig som chef att vara medveten om konsekvenserna och agera på ett ansvarsfullt sätt. Du bör se över arbetsplatsens alkohol-och drogpolicy innan julfesten och planera tillställningen utifrån den. Finns ingen sådan upprättad är det god tid att göra det i syfte att skapa en gemensam uppfattning om vilket förhållningssätt som ska råda gällande just alkoholkonsumtion i dessa hänseenden.

Ett generellt tips är att sätta en tydlig maxgräns för alkoholkonsumtionen på julfesten. Genom att göra detta kan du förebygga överdriven alkoholkonsumtion som kan leda till oönskade konsekvenser. Om någon av dina anställda önskar dricka mer än vad som erbjuds, kan det presenteras en möjligheten där de själva betala för ytterligare alkoholhaltiga drycker.

Skapa en inkluderande festmiljö

Vidare är det viktigt att julbordet eller julfesten är attraktiv för alla på arbetsplatsen, inklusive de som inte dricker alkohol eller väljer att begränsa sin alkoholkonsumtion. För att skapa en inkluderande festmiljö bör du säkerställa att det finns ett brett utbud av alkoholfria drycker tillgängliga så att alla kan njuta av festligheterna på sina villkor.

Var en förebild

Kom också ihåg att du som chef är en förebild för dina medarbetare. Dina handlingar och attityder kring alkoholkonsumtion sänder signaler till ditt team. Genom att visa ansvarsfullt drickande och uppmuntra en positiv och inkluderande festkultur kan du inspirera dina anställda att göra detsamma.

Respektera medarbetarnas val

Respektera även dina medarbetares personliga val när det gäller alkoholkonsumtion. Om någon väljer att inte dricka alkohol eller avstår från att dricka mycket, visa förståelse och respekt. Att pressa eller tjata om alkoholkonsumtion är varken professionellt eller respektfullt och kan skapa obehag för den enskilde.

Alkoholkultur

Det kan även vara viktigt att reflektera över arbetsplatsens alkoholkultur. Traditionen att inkludera alkohol vid julfester är kanske inte längre den mest lämpliga eller inkluderande. Öppna en dialog med dina kollegor och chefer för att diskutera vilken typ av festkultur ni vill ha och hur ni kan förbättra den.

Var medveten

Slutligen, som chef, var medveten om din egen alkoholkonsumtion. Att bli för berusad på julfesten är inte förenligt med ett professionellt rykte och kan påverka dina arbetsrelationer negativt. Om du väljer att dricka alkohol, varva det med alkoholfria alternativ och drick med måtta. På så sätt kan du vara en ansvarsfull och respekterad ledare även under festliga tillfällen på arbetsplatsen.

För arbetstagare

Följ företagets policys

Som anställd är det av största vikt att följa företagets riktlinjer och policys när det kommer till alkoholkonsumtion vid julfester på arbetsplatsen. Detta i syfte att skapa en trygg och respektfull festmiljö för alla inblandade samt visa respekt för de regler och förväntningar som arbetsgivaren har satt upp. Dessa riktlinjer har inte bara till syfte att säkerställa att festen är säker, utan också för att skapa en atmosfär där alla känner sig inkluderade och respekterade.

Ta ansvar

Precis som för arbetsgivaren är det även för arbetstagaren viktigt att ta ansvar för sin egen alkoholkonsumtion. Att dricka med måtta är en grundläggande princip som inte bara är ansvarsfullt, utan även nödvändigt för att undvika olyckor och oönskade incidenter. Överdriven alkoholkonsumtion kan snabbt leda till situationer som kan vara pinsamma eller till och med farliga, och det är något som alla bör undvika.

Inkludera alla

Vidare är det av yttersta vikt att vara medveten om att inte alla kollegor kommer att dricka alkohol eller dricka mycket. Att inkludera alla är en grundläggande del av att skapa en positiv festupplevelse. Engagera dig i konversationer och aktiviteter som inkluderar alla, oavsett deras alkoholvanor. Detta hjälper till att undvika att någon känner sig utanför eller obekväm.

Rapportera oönskat beteende

Slutligen, om du någonsin ser eller upplever någon form av trakasserier eller oönskat beteende, vare sig det är relaterat till alkohol eller inte, ska du inte tveka att rapportera det till din arbetsgivare eller HR-avdelningen. Alla har rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats, och det är viktigt att ta tag i sådana situationer för att försäkra sig om att en respektfull arbetsmiljö upprätthålls.

Att njuta av en julfest med kollegorna är en fantastisk möjlighet att skapa positiva minnen och stärka arbetsrelationer. Genom att vara medveten om alkoholens roll, följa företagets riktlinjer, vara ansvarsfull och inkludera alla kan både arbetsgivare och arbetstagare tillsammans bidra till att skapa en säker och trivsam festmiljö där alla känner sig inkluderade och respekterade. På så sätt kan julen verkligen vara en tid för glädje och samhörighet på arbetsplatsen.

Konsekvenser av överdriven alkoholkonsumtion på julfesten

Julfesten är en tid då arbetsgivare och arbetstagare samlas för att fira och skapa minnen tillsammans. Men när alkoholkonsumtionen vid sådana tillfällen går överstyr, kan detta leda till allvarliga konsekvenser som påverkar arbetsplatsen på olika sätt. Att vara medveten om och aktivt hantera dessa risker är avgörande för att säkerställa att julfesten är en positiv upplevelse som inte lämnar negativa spår i dess kölvatten.

Uppförandekod

För att säkerställa en positiv och trygg atmosfär på en arbetsplats är det en god idé att upprätta en uppförandekod som kan användas som ett förebyggande verktyg i syfte att minska risken för oönskade beteenden på b.la. julfester. Koden kan innehålla riktlinjer för respektfullt beteende, inkluderande kommunikation och ansvarsfull alkoholkonsumtion. Dessutom bör den tydliggöra hur man rapporterar eventuella incidenter eller oönskade beteenden. En uppförandekod signalerar företagets engagemang för säkerhet och trivsel samt skapar medvetenhet om förväntningar. Den hjälper till att förebygga problem och säkerställer att samma värderingar som på arbetsplatsen följs även under festliga tillfällen.

Om företaget inte redan har en uppförandekod bör man överväga att skapa en sådan.

Risken för olyckor och skador

När alkoholkonsumtionen når överdrivna nivåer ökar risken för olyckor och skador. Det kan vara något så enkelt som att slira på isiga trottoarer när man lämnar festlokalen eller snubbla på dansgolvet. Sådana incidenter kan leda till skador som kräver sjukfrånvaro och har en negativ inverkan på arbetsproduktiviteten.

Diskriminering, sexuella trakasserier och oönskat beteende

Överdriven alkoholkonsumtion kan sänka inhibitionsnivåerna och leda till oönskat beteende. Detta inkluderar allvarliga problem som sexuella trakasserier, andra typer av diskriminering eller generellt oönskade närmanden gentemot kollegor. Sådana incidenter är mycket allvarliga och kan få betydande konsekvenser för både offer och förövare.

Sexuella trakasserier och andra typer av diskriminering är ageranden som kan aktualisera juridiska åtgärder då sådant beteende är förbjudet enligt 1 kap 1-4 §§ diskrimineringslagen (2008:567) och kan därtill orsaka allvarlig skada för arbetsplatsens miljö (se arbetsmiljölagen) och moral. 

Minskad produktivitet och arbetsprestation

Efter en natt med överdriven alkoholkonsumtion kan det vara svårt för arbetstagare att prestera på sin bästa nivå under efterkommande arbetsdagen. Bakfylla, trötthet och minskad koncentration kan påverka arbetsproduktiviteten negativt. Arbetsuppgifter kan utföras mindre effektivt, vilket i sin tur kan påverka arbetsresultaten och försämra prestationen. Det är därför hjälpsamt att arbetsgivaren redan innan julfesten klargör vad som förväntas av arbetstagare dagen efter tillställningen. Vissa tillåter att medarbetare kommer in till jobbet något senare än vanligt, men det är upp till arbetsgivare att besluta.

Skadat rykte

Om negativa händelser kopplade till alkoholintag på julfesten sprider sig utanför arbetsplatsen kan arbetsplatsens rykte skadas. Detta kan påverka relationer med kunder, partners och allmänheten. Ett sådant skadat rykte kan ha långtgående konsekvenser och påverka arbetsplatsens framgång och långsiktiga överlevnad.

Minskad moral och negativa arbetsrelationer

Överdriven alkoholkonsumtion och dess konsekvenser kan leda till en minskad moral på arbetsplatsen. Kollegor kan känna sig obekväma eller förlora förtroende för varandra. Detta kan skapa spänningar och påverka arbetsrelationer negativt, vilket i sin tur kan skapa en mindre trivsam arbetsmiljö.

För att undvika dessa risker och säkerställa en positiv festupplevelse är det avgörande att både arbetsgivare och arbetstagare agerar ansvarsfullt. Arbetsgivare bör sätta tydliga gränser för alkoholkonsumtionen, erbjuda alkoholfria alternativ och agera snabbt och konsekvent vid rapporter om oönskat beteende. Arbetstagare bör vara medvetna om sina egna gränser och agera ansvarsfullt för att säkerställa att julfesten är en säker och trevlig upplevelse för alla. På detta sätt kan riskerna minimeras och en positiv och produktiv fest på arbetsplatsen under julen främjas.

Tips för en lyckad julfest

Undvik att prata om arbetet

Låt julbordet vara ett tillfälle att prata om något annat än arbete. Försök att hitta gemensamma samtalsämnen som intresserar alla. Om du inte vet vad du ska säga, tveka inte att ställa frågor. De flesta tycker om att dela sina tankar och erfarenheter.

Var närvarande

Ge din fulla uppmärksamhet åt de som är närvarande istället för att exempelvis ständigt använda din smartphone. Njut av sällskapet och lär känna dina kollegor istället för att fokusera på att dokumentera varje ögonblick. Om du vill dela bilder på sociala medier, be om tillåtelse från dem som är på bild och vänta tills efter festen.

Utöka ditt nätverk

Använd julbordet som en möjlighet att lära känna nya kollegor. Prata inte bara med dem du redan har en nära relation med, utan försök att engagera dig i konversationer med personer från andra delar av företaget. Detta kan hjälpa dig att bygga värdefulla kontakter inom organisationen.

Håll stämningen positiv och upplyftande

Försök att undvika negativt prat, klagomål om arbetsrelaterade problem eller skvaller om kollegor. Om någon ändå tar upp negativa ämnen, föreslå att de tar upp det direkt med den berörda personen istället för att skapa en negativ atmosfär.

Reagera vid opassande skämt eller kommentarer

Om du eller någon annan utsätts för olämpliga skämt eller kommentarer, tveka inte att agera. Det är viktigt att säga ifrån, även om det kan vara svårt. Försök att hantera situationen genom att sänka beteendet utan att vara otrevlig mot personen och förklara att sådana skämt inte är lämpliga.

Du kan läsa mer om alkohol under jul i denna artikel.

Relaterat

 • Vad gör ett skyddsombud?

  Vad gör ett skyddsombud?

  Ett skyddsombuds syfte är att arbeta för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, men vad gör ett skyddsombud? Den frågan kommer vi besvara i denna artikel. Skyddsombudets uppgift är att upprätthålla en balans mellan produktivitet och välbefinnande på arbetsplatsen. Genom att agera som en länk mellan arbetsgivare och anställda säkerställer de att arbetsmiljölagen efterlevs och…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

 • Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen – en lönsam investering

  Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen – en lönsam investering

  Att arbeta förebyggande som främjande för att skapa en god arbetsmiljö är inte bara en fråga om god vilja utan en nödvändighet för att vara en attraktiv arbetsgivare men också ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Med stigande kostnader för sjukfrånvaro och en ökning av psykisk ohälsa bland anställda visar ny forskning och statistik på ett stort…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev