AktuelltArbetsrättArbetsledningsrätten: Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet 
arbetsledningsrätt, leda och fördela arbete, arbetsledning

Arbetsledningsrätten: Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet 

I en tid där arbetslivet ständigt omformas av nya trender, teknologier och arbetsmetoder, står både arbetsgivare och anställda inför en mängd utmaningar. En av de mest grundläggande, men ofta förbisedda aspekterna i denna dynamik är arbetsledningsrätten. Det är arbetsgivarens rätt – och ibland, deras bekymmer – att leda, fördela och kontrollera arbetet. Men var går gränsen för denna rättighet? Hur balanseras arbetsgivarens behov av att styra verksamheten och arbetstagarens rättigheter? 

Vad är arbetsledningsrätt? 

Arbetsledningsrätten, innebär arbetsgivarens möjlighet att organisera, leda och fördela arbetsuppgifter. Rätten är en arbetsrättslig princip och är idag en central del av arbetslivet. Principen ger arbetsgivaren flexibilitet att hantera personalresurser efter verksamhetens behov, vilket inkluderar bland annat fri omplacering av anställda. 
 
Arbetsgivarens arbetsledningsrätt är långgående och innebär i teorin att arbetsgivaren får styra arbetstagarnas arbete helt fritt. Men, ingen regel utan undantag. Det finns andra regler som inskränker denna princip vilket innebär att arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet inte är helt obegränsad.  
 
Arbetsledningsrätten finns inte uttryckligen i lagtexten, men principen är att betrakta som gällande rätt. Detta innebär att principen är bindande, precis som om den vore skriven i lag.

Historisk bakgrund

Historiskt sett har arbetsgivare haft enskilt beslutsfattande rörande sina anställda, en makt som ansågs naturlig och inte nödvändiggjorde lagstiftning. Denna makt har dock begränsats över tid genom olika regleringar. En viktig milstolpe har var den så kallade Decemberkompromissen 1906. Genom detta avtal enades arbetsmarknadens parter om att arbetsledningsrätten skulle inkluderas i framtida kollektivavtal, vilket innebar att arbetsgivaren behöll kontrollen. 
 
Denna förändring formaliserades i vad som kallas för 32 § befogenheterna, eller arbetsgivarprerogativet. Alltså, arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Detta ansågs vara en seger för arbetsgivarsidan, trots att principen egentligen kom att begränsa arbetsgivarens rättigheter. På 1930-talet bekräftade även Arbetsdomstolen att principen gällde även utan kollektivavtal.  

1938 tog maktförhållandet en ny vändning genom det så kallade Saltsjöbadsavtalet, som innebar ytterligare begränsningar i arbetsgivarens makt. Nu krävdes samråd med fackföreningar före uppsägningar, med hänsyn till anställningstid och arbetskraftsbehov. Detta markerade en betydande seger för arbetstagarna och ett steg mot anställningsskydd. 

Omfattningen av arbetsledningsrätten

Principen ger som nämnt arbetsgivaren befogenhet att styra och strukturera arbetsflöden i sin organisation. Detta innebär att principen ger arbetsgivaren en bred och betydande makt att fatta beslut om verksamhetens dagliga drift och dess anställda. Men hur långt sträcker sig egentligen denna rättighet och vilka beslut omfattas? 
 
För det första har arbetsgivaren mandat att specificera och omfördela arbetsuppgifter. Detta ger flexibilitet att dynamiskt anpassa arbetsroller och ansvarsområden i enlighet med företagets skiftande behov och prioriteringar. I detta avseende kan arbetsgivaren omstrukturera arbetsbeskrivningar eller tilldela nya uppgifter som svar på utvecklande marknadsförutsättningar. 
 
När det gäller arbetsordning och disciplin, åligger det arbetsgivaren att etablera och upprätthålla regler som säkerställer en välfungerande arbetsmiljö. Detta sträcker sig från riktlinjer för lämplig klädsel till ramar för korrekt användning av företagets resurser, vilket speglar arbetsgivarens ansvar för att säkerställa en strukturerad och professionell miljö. 
 
Arbetsgivaren spelar också en avgörande roll i schemaläggning, med befogenhet att fastställa arbetstider som svarar mot verksamhetens operativa krav. Detta innebär att arbetsgivaren kan kräva övertidsarbete, justera arbetspass eller införa nya arbetsrutiner baserat på verksamhetens nuvarande behov.  
 
Inom ramen för arbetsprestationskontroll har arbetsgivaren rätt att genomföra diverse utvärderingar. Dessa åtgärder, utformade för att övervaka och säkerställa optimal arbetsinsats, kan inkludera allt från regelbundna prestandarecensioner till mer omfattande kvalitetskontroller. 
 
Denna rättighet inkluderar även möjligheten att genomföra organisatoriska förändringar, såsom omplaceringar eller strukturella omorganisationer. Sådana beslut, drivna av strävan efter större effektivitet eller ekonomisk nödvändighet, stöds vanligtvis av Arbetsdomstolen, förutsatt att de är välgrundande i äkta affärsbehov. 
 
I sin helhet ger principen arbetsgivaren en betydande, men ansvarsfull, roll i att forma en produktiv, säker och anpassningsbar arbetsplats. Rättigheten är avgörande för att företag ska kunna navigera i en ständigt förändelig affärsmiljö, samtidigt som de upprätthåller en stabil och effektiv arbetsstyrka. 

Gränser och begränsningar för arbetsledningsrätten

Medan principen ger arbetsgivare betydande befogenheter, är den inte obegränsad. I den svenska arbetsrätten finns det flera inskränkningar som skyddar arbetstagares rättigheter och säkerställer en balanserad arbetsmiljö. Dessa begränsningar framgår av olika lagstiftningar, kollektivavtal och vedertagna principer och de utgör en motvikt till arbetsgivarens styrningsrätt. 

Diskrimineringslagen

En av de primära inskränkningarna av rättigheten finns i diskrimineringslagen (2008:567), som förbjuder orättvis behandling på arbetsplatsen baserat på någon av de sju diskrimineringsgrunderna. De sju grunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskrimineringsförbudet innebär att en person eller grupp personer inte får missgynnas eller utsättas för orättvis eller kränkande behandling på grund av mänskliga olikheter. Diskrimineringslagen säkerställer därmed att arbetsgivaren inte fattar några beslut som på ett otillåtet sätt missgynnar en arbetstagare eller arbetssökande. Därav är denna lag en begränsning i arbetsgivarens rätt att fritt leda och fördela arbetet.

29/29 principen 

En specifik princip som ofta diskuteras i sammanhanget av arbetsledningsrätten är den så kallade 29/29 principen. Kort och gott refererar principen till en arbetsgivares begränsade rätt att omplacera en arbetstagare. Enligt denna princip kan en anställd inte omplaceras på ett sätt som skulle vara jämförbart med en uppsägning och ny anställning; omplaceringen måste vara skälig. 
 
29/29 principen har fått sitt namn från en dom, AD 1929 nr 29. Detta mål rörde en konflikt mellan de anställda och deras chefer vid ett pappersbruk. Frågan som tvisten rörde sig om var huruvida de anställda faktiskt var tvungna att genomföra vissa schemalagda reparationer. De anställda argumenterade för att de inte var förpliktigade att göra detta då de ansåg att de saknade den nödvändiga kompetens som krävdes, samt att deras löner inte stod i nivå med de som var standard inom byggbranschen. Arbetsdomstolen angav i detta mål att det finns tre gränslinjer för arbetstagarens arbetsskyldighet. Dessa är: 

 • Arbetet ska ha ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. 
 • Arbetet ska utföras för arbetsgivarens räkning 
 • Arbetet ska falla inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. 

Detta innebär alltså att om en arbetstagare omplaceras till en tjänst som sträcker sig utanför dessa tre kriterier, är denna tjänst att anse utanför arbetstagarens arbetsskyldighet. Vad som händer då är att omplaceringen betraktas som ett skiljande från den ursprungliga anställningen och därmed aktualiserar regler om uppsägning. Det är alltså inte godkänt att en arbetsgivare omplacerar en arbetstagare till en tjänst som faller utanför den anställdes arbetsskyldighet. 

Bastubadarprincipen 

En annan princip som likaså begränsar arbetsgivarens rätt att fritt omplacera en arbetstagare är den så kallade bastubadarprincipen som härstammar ur mål AD 1978 nr 89. I målet hade en arbetstagare som var anställd i ett företag inom pappersindustrin blivit påkommen med att bada bastu under arbetstid. Han omplacerades till okvalificerade arbetsuppgifter vilket även innebar en ändring i arbetstider och sänkta löneförmåner. Arbetsdomstolen bedömde i detta mål att omplaceringen inte föll in under avsked, provocerad uppsägning eller var att anse som en disciplinär åtgärd. Arbetsdomstolen fastslog dock att en särskilt ingripande omplacering på grund av personliga skäl kräver godtagbara skäl.  
 
Detta innebär att en särskilt ingripande omplacering endast får genomföras av en arbetsgivare om det går att bevisa att det föreligger godtagbara skäl för omplacering. Exempel på sådana skäl kan vara samarbetssvårigheter, allvarliga konflikter eller sexuella trakasserier. 
 
Bastubadarprincipen är således en begränsning av rätten till omplacering av en arbetstagare och utgör en dold klausul i kollektivavtalet. 

Arbetsledning i strid med god sed

Arbetsgivare måste fatta sina beslut som följer av de oskrivna reglerna för vad som är acceptabelt och rättvist i arbetslivet, något som ofta refereras till som “god sed på arbetsmarknaden”. Detta uttryck har ingen exakt definition, men det handlar i grunden om att bete sig som ett sätt som uppfyller de yrkesetiska och moraliska standarder som allmänt förväntas på en arbetsplats.  
 
Arbetsdomstolen har tolkat “god sed” som ett sätt att undvika orättvisa eller olagliga handlingar. Det ses som en underförstådd del av kollektivavtalen. Om en arbetsgivare inte följer reglerna för “god sed” kan det få arbetsrättsliga konsekvenser. Till exempel kan vissa avtal eller handlingar som arbetsgivaren har ingått bli ogiltiga om de strider mot dessa grundläggande principer. 

Sakliga skäl för uppsägning

Lagen om anställningsskydd (1982:80) (LAS) är också avgörande, eftersom den reglerar villkoren för uppsägning och omplacering av anställda. Arbetsgivare kan enligt LAS inte godtyckligt avskeda eller omplacera anställda. Det finns även bestämmelser om uppsägningstider och krav på att det föreligger sakliga skäl för att få genomföra en uppsägning. Mer om reglerna i LAS kan du läsa om här.

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet  

Arbetsgivare har en så kallad förhandlingsskyldighet innan vissa beslut får fattas. Vissa viktigare beslut som rör arbetstagare eller verksamheten måste förhandlas med fackföreningar innan de genomföras. Detta är således en begränsning i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet eftersom vissa frågor därmed måste förhandlas innan beslut får verkställas. Detta gäller när det rör sig om beslut som kan ha en stor inverkan på de anställdas arbetsvillkor eller deras jobbsituation i allmänhet. Skyldigheten att förhandla har i främsta syfte att ge arbetstagarsidan medbestämmande i frågor som arbetsgivaren beslutar om.

Tolkningsföreträde enligt 34 § MBL

I arbetsrätten finns det något som kallas för tolkningsföreträde. Denna rätt föreskrivs av 34 § i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), och ger arbetstagarsidan en rätt att tolka avtalsinnehållet när det uppstår tvister om arbetsskyldigheten. Tolkningsföreträdet begränsar alltså arbetsgivarens tidigare rätt att tolka samma situationer. Enligt 34 § MBL har den arbetstagarorganisation som är bunden av ett kollektivavtal ett tolkningsföreträde. Med tolkningsföreträdet menas att om en tvist uppstår, gäller fackets tolkning i frågan till dess att tvisten är löst. Detta innebär att om tvisten handlar om en specifik arbetsuppgift, behöver inte arbetstagaren utföra den uppgiften medan tvisten pågår, om inte särskilda skäl finns. Om det inte finns någon tvist måste arbetstagaren utföra arbetsuppgifterna som arbetsgivaren kräver.

Arbetsmiljölagen 

En ytterligare begränsning återfinns i arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML). Denna lag ställer krav på arbetsgivaren att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö på arbetsplatsen. Det betyder att arbetsgivaren inte får leda och fördela arbetet på ett sådant sätt som äventyrar anställdas fysiska eller psykiska hälsa. Det inkluderar allt från att säkerställa lämplig ergonomi till att hantera arbetsrelaterad stress och förebygga trakasserier. Vill du veta mer om specifikt arbetsmiljö kan du läsa mer här.

Kollektivavtal

Kollektivavtalen spelar också en central roll i begränsningen av arbetsledningsrätten. Dessa avtal, framförhandlade mellan arbetsmarknadens parter, kan införa ytterligare rättigheter för arbetstagare utöver de som redan är lagstadgade. Kollektivavtal kan exempelvis reglera arbetstider, övertidsersättning och semester. Dessa avtal begränsar således likaså arbetsgivarens rätt att fritt leda och fördela arbetet eftersom kollektivavtalet går före denna rättighet. 

Konflikter och lösningar

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet är som konstaterat en hörnsten i den operativa styrningen för varje företag, men inom dess ramar uppstår ibland konflikter som kräver varsam hantering. Vanliga konfliktområden inkluderar oenighet om arbetsuppgifter, förändringar i arbetstider, omorganisationer, arbetsmiljöfrågor, samt hantering av disciplinära åtgärder och uppsägningar. Sådana konflikter kan inte bara påverka enskilda anställdas välmående och arbetsprestationer, utan även företagets övergripande produktivitet och arbetsklimat. 
 
För att hantera tvister är det centralt att företag etablerar tydliga förfaranden som följer lagstiftning, kollektivavtal och bästa praxis. Dessa förfaranden bör inkludera steg för tidig identifiering av potentiella tvister, dialogbaserade lösningar, och vid behov, formella förhandlingar med fackliga representanter eller externa medlingsinstanser. Att säkerställa rättvisa och transparens genom dessa processer är avgörande för att upprätthålla förtroendet mellan arbetsgivare och anställda. 
 
Förbyggande strategier spelar en nyckelroll i att minska frekvensen och intensiteten av konflikter. Detta innefattar en öppen och kontinuerlig kommunikation där arbetsgivare regelbundet informerar om förändringar och beslut, och de anställdas feedback värdesätts och beaktas. Utbildningsprogram kan också hjälpa ledningen och medarbetarna att förstå räckvidden och begränsningarna av arbetsledningsrätten, samt utrusta dem med färdigheter i konflikthantering. Genom att främja en inkluderande arbetskultur, där de anställdas röster hörs och deras bidrag erkänns, kan företag bygga en stabil grund för samarbete och ömsesidig respekt. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis utgör arbetsledningsrätten en möjlighet för arbetsgivare att effektivt leda och fördela arbete, vilket är fundamentalt för att organisationer ska kunna fungera. Å andra sidan är inte denna rättighet absolut, utan balanseras noggrant mot arbetstagarnas rättigheter och välbefinnande genom lagar som bland annat diskrimineringslagen och LAS, samt principer som bland annat 29/29 – principen och bastubadarprincipen. Dessa begränsningar garanterar en rättvis och human arbetsmiljö där beslut om arbetsledning måste grunda sig på saklighet och rättvis.  
 
Framstegen i arbetsrättens fält fortsätter att påverka hur arbetsledningsrätten tillämpas, vilket kräver en kontinuerlig dialog mellan arbetsgivare, fackföreningar och rättsliga institutioner för att säkerställa en harmonisk och produktiv arbetsmarknad.  
 
Arbetsledningsrätten, när den tillämpas korrekt, kan därmed ses som en pelare för både företags flexibilitet och arbetstagares trygghet.

Vanliga frågor

Vad innebär leda och fördela arbetet?

Arbetsledningsrätten är en hörnsten inom arbetsrätten och avser arbetsgivarens befogenheter att styra och organisera arbetet. Detta innebär att den som är i en ledande position, och representerar arbetsgivaren, har rätten att dirigera arbetsflödet och bestämma hur arbetsuppgifter ska fördelas. I detta sammanhang förväntas den anställda uppfylla sina arbetsuppgifter som en del av sitt anställningsförhållande. Rätten till arbetsledning kommer således med ett spektrum av ansvar och skyldigheter som balanserar arbetsgivarens kontroll med arbetstagarens utförande av sina arbetsuppgifter. 

Hur påverkas arbetsledningsrätten av kollektivavtal?

Kollektivavtal spelar en viktig roll i att forma arbetsledningsrätten. Även om arbetsgivaren traditionellt har rätt att organisera och styra arbetet, så begränsas denna rätt av innehållet i bland annat kollektivavtal. Kollektivavtalen, som är resultatet av förhandlingar mellan arbetsgivare och fackföreningar, kan införa specifika bestämmelser som arbetsgivaren måste följa. Detta kan innebära regleringar kring arbetsvillkor såsom arbetstider, löner, övertidskompensation och semesterregler. Detta innebär att arbetsgivarens förmåga att ensidigt besluta i dessa frågor begränsas av det som avtalats i kollektivavtalet, och all sådan ledning måste ske inom ramarna för avtalet och med respekt för god sed på arbetsmarknaden. 

Har man rätt att neka arbetsuppgifter?

Nej, som arbetstagare har man i grund och botten en skyldighet att utföra de arbetsuppgifter som ens arbetsgivare tilldelar en. Arbetsgivaren har alltså rätt att bestämma över arbetstider och arbetsplatsregler, samt över den anställdes placering och arbetsuppgifter inom företag.  
 
När en anställd har tecknat ett anställningsavtal, binder sig den anställde till att följa arbetsgivarens ledning och fullfölja de arbetsuppgifter som tilldelas. Detta inkluderar även nya arbetsuppgifter som är en del av arbetstagarens vanliga tjänstgöringsuppgifter och som inte kräver särskild ytterligare utbildning. Att neka arbetsgivarens instruktioner om arbete anses som arbetsvägran. 
 
Dock finns det situationer där den anställde faktiskt har rätt att neka arbete. Om det är en arbetsorder som är oklar, oskälig, eller innebär en fara för någons liv och hälsa, kan arbetsvägran vara berättigad. Om en arbetsvägran sker utan godtagbar anledning kan det ses som ett sakligt skäl för uppsägning. Arbetsvägran är alltså inte tillåten om arbetsuppgifterna rimligen hör till verksamheten och inga särskilda risker föreligger.

Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivaren?

Rättigheter

 • Organisation av arbete: Arbetsgivaren har rätt att bestämma över hur arbetet ska organiseras och utföras inom organisationen. 
 • Fördelning av arbetsuppgifter: Arbetsgivaren kan bestämma vilka arbetsuppgifter som ska utföras och av vem. 
 • Arbetstid: Arbetsgivaren har rätten att fastställa arbetstider enligt gällande lagar och kollektivavtal.
 • Arbetsplatsregler: Arbetsgivaren kan upprätta och kräva efterlevnad av policyer och föreskrifter på arbetsplatser. 
 • Anställning och omplacering: Arbetsgivaren har rätten att anställa och omplacera personal inom ramen för verksamheten och det enskilda anställningsavtalet. 
 • Disciplinära åtgärder: Arbetsgivaren kan vidta disciplinära åtgärder mot anställda som inte följer arbetsordningen eller företagets policyer.

Skyldigheter

 • Följa lagar och avtal: Arbetsgivaren måste följa arbetsrättsliga lagar, kollektivavtal och andra relevanta föreskrifter. 
 • Arbetsmiljö: Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsmiljön är säker och hälsosam för alla anställda. 
 • Icke-diskriminering: Arbetsgivaren får inte diskriminera någon arbetstagare på grund av kön, etnicitet, religion eller andra skyddade grunder. 
 • Information och samråd: Arbetsgivaren ska informera och, där det krävs, samråda med de anställda och deras representanter i frågor som rör arbetsförhållandena. 
 • Rättvis behandling: Arbetsgivaren bör tillämpa arbetsledningsrätten på ett rättvist och konsekvens sätt.

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som anställd?

Rättigheter

 • Trygghet i anställningen: Arbetstagaren har rätt till trygghet i sin anställning och kan inte avskedas utan saklig grund. 
 • Arbetsmiljö: Arbetstagaren har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. 
 • Ersättning och förmåner: Arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner som överenskommits genom anställningsavtal, lagar eller kollektivavtal. 
 • Information: Arbetstagaren har rätt till information om förändringar som påverkar arbetsförhållandena. 
 • Facklig tillhörighet: Arbetstagaren har rätt att organisera sig och delta i fackligt arbete.

Skyldigheter

 • Arbetsutförande: Arbetstagaren är skyldig att utföra sina arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens anvisningar, så länge dessa är skäliga och lagliga. 
 • Följa regler: Arbetstagaren måste följa arbetsplatsens regler och policys.  
 • Lojalitet: arbetstagaren är skyldig att agera lojalt mot arbetsgivaren och inte agera på ett sätt som kan skada arbetsgivaren. 
 • Tystnadsplikt: I vissa fall kan arbetstagaren ha tystnadsplikt avseende konfidentiell information relaterad till företaget. 
 • Medverka till god arbetsmiljö: Arbetstagaren är skyldig att bidra till en god arbetsmiljö och rapportera eventuella risker. 
 • Kontinuerlig utbildning: I vissa fall kan arbetstagaren vara skyldig att hålla sina kunskaper och färdigheter uppdaterade genom kontinuerlig utbildning. 

Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter kan variera något beroende på kollektivavtal och det individuella anställningsavtalet. Det är viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare att känna till och förstå dessa rättigheter och skyldigheter för att säkerställa en väl fungerande arbetsplats och undvika arbetsrättsliga tvister.

Kan man bli omplacerad mot sin vilja?

En arbetsgivare kan behöva omplacera en arbetstagare på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl som rör arbetstagarens prestation. Arbetsgivaren är skyldig att först se om arbetstagaren kan jobba någon annan stans inom företaget. En skälig omplacering ska i huvudsak matcha arbetstagarens kvalifikationer och arbetsuppgifter enligt anställningsavtalet. Men om företaget står inför arbetsbrist kan en arbetstagare behöva acceptera en helt annan tjänst inom företaget för att undvika uppsägning. 
 
Under vissa omständigheter kan man bli omplacerad mot sin vilja. Att inte acceptera en skälig omplacering som erbjuds på grund av arbetsbrist kan man riskera att bli uppsagd. Om arbetstagaren vägrar ett omplaceringserbjudande som faller inom ramen för dennes arbetsskyldighet kan det räknas som arbetsvägran och leda till uppsägning. 
 
Arbetstagarens rättigheter vid omplacering innefattar att behålla sin lön och att inte bli omplacerad till en position som är väsentligt annorlunda från den nuvarande, om det inte är nödvändigt på grund av arbetsbrist. Skyldigheterna inkluderar att förhandla om omplaceringen och antingen acceptera eller avslå erbjudandet, där ett avslag kan innebära uppsägning.

Relaterat

 • Yttrandefrihet i arbetslivet

  Yttrandefrihet i arbetslivet

  Yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen och regeringsformen är tre av Sveriges grundlagar som tillsammans bildar vad vi brukar referera till som yttrandefrihet. Detta innebär att varje svensk medborgare har frihet att gentemot stat, kommun och region (i lagtexten kallas detta för det allmänna) i tal, skrift och bild eller på annat sätt meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter…

 • Lojalitetsplikten

  Lojalitetsplikten

  Vad är egentligen den s.k. lojalitetsplikten? Har man rätt att tala fritt om sin chef eller sin arbetsplats på sociala medier eller klaga på sitt jobb till en vän på tunnelbanan? Hur långt stäcker sig skyldigheten att vara lojal mot sin arbetsgivare och vilka skyldigheter har arbetsgivaren själv att förhålla sig till? I denna artikel…

 • Arbetsgivarens ansvar för praktikanter

  Arbetsgivarens ansvar för praktikanter

  Praktik är något som kan vara nyttigt både för en arbetssökande och för arbetsgivaren, men vad är egentligen arbetsgivarens ansvar för praktikanter? Syftet med praktik är att en arbetssökande ska få prova på ett arbete med handledning vid sin sida. Oftast utbetalas ingen lön eller ersättning från arbetsgivaren till praktikanten. Det finns olika typer av praktik…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev