AktuelltDomarStatsimmunitet och avskedande, vad gäller?

Statsimmunitet och avskedande, vad gäller?

16 november, beslut 47/22, mål B 81/22/MC

I september 2021 avskedades en person som var anställd på Qatars ambassad i Stockholm. Efter beskedet valde personen att väcka tala i Stockholms tingsrätt mot staten Qatar, detta genom Qatars ambassad i Stockholm. Personen menade att denne blivit avskedad utan att det funnits saklig grund för uppsägning. Därmed yrkade han i första hand på ogiltigförklaring av avskedandet tillsammans med allmänt skadestånd. I andra hand enbart allmänt och ekonomiskt skadestånd. Staten Qatar yrkade att personens talan skulle avvisas i sin helhet, detta på grund av statsimmunitet. Statsimmunitet innebär att en stat inte är skyldig att underkasta sig en annan stats domstol och de beslut domstolen fattar.

Tingsrätten avvisade personens talan gällande ogiltigförklaring av avskedandet.

Den avskedade individen överklagade tingsrättens dom och yrkade att Arbetsdomstolen skulle ändra beslutet. Staten Qatar bestred ändring.

I arbetsdomstolens handläggning hänvisade domstolen till en FN-konvention om immunitet för stater och deras egendom, specifikt regler om statsimmunitet vid anställningskontrakt.
I konventionen framgick det att statsimmunitet ska gälla om:
”sakfrågan gäller anställning/förlängning av anställningsförhållanden för eller återanställning av en enskild person”.

I detta fall kom Arbetsdomstolen fram till att frågan om en uppsägning eller ett avskedande ska ogiltigförklaras om det omfattas av detta. Arbetsdomstolen konstaterade därmed, precis som tingsrätten, att staten Qatar har rätt att åberopa statsimmunitet. AD fastställde därmed tingsrättens beslut att avvisa talan om ogiltigförklaring av avskedandet.

Läs hela målet här https://www.arbetsdomstolen.se/media/zqzo22gz/47-22.pdf

Relaterat

 • AD 2024/ 34 – 2,5 veckors olovlig frånvaro tillräckligt för uppsägning enligt AD 

  AD 2024/ 34 – 2,5 veckors olovlig frånvaro tillräckligt för uppsägning enligt AD 

  Detta är en orefererad dom gällande olovlig frånvaro som grund för uppsägning. Domen är av intresse då den belyser vikten av att ha en tydlig kommunikation vad som gäller vid ledighet samt vad som sker om olovlig frånvaro föreligger.  Bakgrund till tvisten  Tvisten rör en uppsägning från en transportfirma (bolaget) som anställde arbetstagaren S.A. i…

 • EU-domstolen gällande indirekt diskriminering

  EU-domstolen gällande indirekt diskriminering

  EU-domstolens avgörande om policy mot religösa yttranden I november 2023 avkunnade EU-domstolen en dom som prövade frågan om indirekt diskriminering och berörde ett förbud mot viss form av klädsel på en arbetsplats inom den offentliga sektorn. Syftet med förbudet var att eftersträva neutralitet bland personalen. EU-domstolen prövade denna fråga i relation till ett EU-direktiv som…

 • Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Målet AD 2023 nr. 71 behandlades frågan om ett förbud mot att bära slöja bedömdes vara diskriminering eller inte. I målet upplevde en arbetstagare sig diskriminerad på grund av religion och kön då hon av arbetsgivaren hindrades från att bära slöja, en muslimsk huvudduk, i tjänsten. Arbetsgivaren hänvisade till företagets neutralitetspolicy som förbjuder bland annat…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev