AktuelltLönSjuklön
sjuklön

Sjuklön

Lag (1991:1047) om sjuklön utgör en grundpelare i det svenska socialförsäkringssystemet och spelar en avgörande roll för att trygga arbetstagares ekonomiska stabilitet under tider av sjukdom. Lagen stadgar de ekonomiska förpliktelserna mellan arbetsgivare och arbetstagare när den sistnämnda drabbas av sjukdom och inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Med syftet att ge en ekonomisk trygghet, säkerställer lagen att arbetstagare inte står utan inkomst under initiala fasen av sjukdom, vilket kan vara en stressande tid fylld av osäkerhet och behov av återhämtning.

sjuklön

Kort om sjuklönelagen

I Sverige är arbetstagares rättigheter och välfärd centrala aspekter i arbetslivet. Lag (1991:1047) om sjuklön (sjuklönelagen) reflekterar denna värdegrund genom att tillhandahålla en strukturerad och rättvis modell för sjuklöneutbetalningar. Denna lag garanterar att arbetstagare får en del av sin förlorade inkomst ersatt under sjukdomsperioder, vilket är en viktig aspekt av den svenska modellen för socialt skydd. Lagens funktion är att fungera som en ekonomisk buffert, vilket underlättar för arbetstagare att fokusera på sin återhämtning utan att oroa sig för omedelbar ekonomisk förlust.

Lagens betydelse sträcker sig bortom den enskilda individens välbefinnande och berör den större bilden av arbetsmarknadens hälsa. Genom att tillförsäkra att sjuka arbetstagare kan stanna hemma utan drastiska ekonomiska konsekvenser, bidrar den även till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatser, vilket är särskilt viktigt i tider av influensa eller pandemier.

För att fullt ut förstå sjuklönelagens omfång och tillämpning, är det viktigt att dyka djupare in i dess bestämmelser. Det inkluderar att titta på när och hur sjuklön ska betalas, vilka krav som ställs på arbetstagaren för att ha rätt till sjuklön, och vilka undantag som finns. Vidare är det av vikt att belysa processerna kring sjukanmälan, sjukförsäkran och särskilt högriskskydd, samt att förklara vad som händer när arbetsgivarens ansvar för sjuklön upphör och Försäkringskassans roll tar vid. Dessa element är centrala för att skapa en robust förståelse av sjuklönelagen och dess konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden.

Vem omfattas av sjuklönelagen?

I Sverige omfattas de flesta anställda av sjuklönelagen, som tillhandahåller ekonomiskt stöd vid sjukdom. Ett centralt undantag är dock för de i tidsbegränsade anställningar kortare än en månad; dessa arbetstagare blir berättigade till sjuklön först efter 14 kalenderdagar i anställning. Detta villkor reflekterar en avvägning mellan att ge skydd och att förebygga systemmissbruk.

Kollektivavtal och branschspecifika regler kan dock modifiera dessa villkor, ibland genom att erbjuda utökade förmåner. Det är därför viktigt för såväl arbetsgivare som arbetstagare att vara välinformerade om de regler och rättigheter som gäller i deras specifika situation. Egenföretagare och vissa yrkesgrupper kan också omfattas av andra regler och kan behöva eget försäkringsskydd.

Rätt till sjuklön

Arbetstagarens rätt till sjuklön är ett fundamentalt arbetsrättsligt skydd som tjänar till att säkra en grundläggande inkomst vid sjukdom. För att en arbetstagare ska vara berättigad till denna ersättning krävs att personen inte kan utföra sitt normala arbete på grund av sjukdom eller skada. Detta är en viktig rättighet som stärker individens ställning och bidrar till en tryggare anställningssituation.

För att rätt till sjuklön ska uppkomma, måste arbetstagaren uppfylla vissa villkor som fastställs i sjuklönelagen. Dessa kriterier är avsedda att vara tydliga och rättvisa, och innefattar:

 1. Sjukanmälan: Arbetstagaren är skyldig att snarast möjligt meddela arbetsgivaren om sin sjukdom. Sjukanmälan är en förutsättning för att sjuklöneanspråket ska kunna beaktas och behandlas av arbetsgivaren.
 2. Sjukförsäkran: Efter sjukanmälan ska arbetstagaren bekräfta sin arbetsoförmåga genom en sjukförsäkran. Denna handling är ytterligare en garanti för att sjuklöneanspråket styrks och underlättar arbetsgivarens administration av sjuklöneutbetalningar.
 3. Läkarintyg: Om sjukfrånvaron varar längre än en vecka, är arbetstagaren skyldig att styrka sin arbetsoförmåga med ett intyg från läkare senast den åttonde kalenderdagen i sjukperioden. Läkarintyget är ett centralt dokument som bekräftar sjukdomens närvaro och arbetsförmågans nedsättning.

Dessa steg är avgörande för att skapa en transparent och rättvis process där både arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter är tydligt definierade. Det är viktigt att arbetstagaren följer dessa riktlinjer noggrant för att undvika eventuella komplikationer eller förseningar i mottagandet av sjuklön. Sjuklönelagen föreskriver även att arbetsgivaren har ett ansvar att informera sina anställda om dessa bestämmelser, vilket ofta görs genom interna policys eller en personalhandbok.

Utöver dessa grundläggande krav, finns det ytterligare regleringar som kan påverka rätten till sjuklön, såsom regler för återinsjuknande och särskilda bestämmelser för olika anställningsformer. Dessa detaljer är väsentliga för att skapa en fullständig förståelse för hur sjuklönelagen tillämpas i praktiken och hur den påverkar både arbetstagaren och arbetsgivaren. Det är också värt att notera att kollektivavtal och arbetsplatsens egna riktlinjer kan komplettera och precisera dessa bestämmelser, vilket gör att förståelsen för lagen kräver insikt i den specifika arbetsplatsens avtal och praxis.

Sjuklöneperioden

Sjuklöneperioden är en tidsbegränsad fas under vilken arbetsgivaren har det finansiella ansvaret för att betala ut sjuklön till arbetstagaren. Den sträcker sig över de första 14 kalenderdagarna av sjukfrånvaron och är avsedd att ge ett omedelbart ekonomiskt stöd under sjukdomens inledande skede. Denna period är kritisk då den fungerar som en buffert som hjälper arbetstagaren att hantera de första dagarna av sjukdom utan den extra belastningen av inkomstförlust.

Under sjuklöneperioden är arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön strikt reglerad. Lagen definierar tydligt denna skyldighet och ger detaljerade anvisningar om hur sjuklönen ska beräknas och betalas ut. Det är viktigt att notera att om en arbetstagare återinsjuknar inom fem kalenderdagar efter att ha återgått till arbete, betraktas den nya sjukfrånvaron och den tidigare perioden som en sammanhängande period. Detta innebär att om en arbetstagare är sjuk sex dagar, återgår till arbete och sedan blir sjuk igen inom fem dagar, räknas de totala dagarna av sjukfrånvaro samman vid beräkningen av sjuklöneperioden.

Denna bestämmelse i lagen är avsedd att förhindra missbruk av sjuklönesystemet samtidigt som den skyddar arbetstagare som genuint återinsjuknar. Det undviker situationer där arbetstagare skulle kunna drabbas ekonomiskt på grund av upprepade karensdagar och återinsjuknanden, vilket skulle kunna leda till en orättvis ekonomisk börda för den som ofta är sjuk.

Det är också viktigt att förstå att sjuklöneperioden och den faktiska sjukperioden inte är samma sak. Sjukperioden refererar till hela den tidsperiod en arbetstagare är frånvarande på grund av sjukdom, medan sjuklöneperioden enbart avser de dagar då arbetsgivaren betalar sjuklön. Efter sjuklöneperiodens slut, från den femtonde dagen, övergår ansvaret för sjukersättning till Försäkringskassan, förutsatt att arbetstagaren fortfarande är arbetsoförmögen på grund av sjukdom.

Det är också avgörande att påpeka att under sjuklöneperioden kan andra faktorer såsom karensavdrag komma att påverka den utbetalade sjuklönens storlek. Sådana detaljer bör hanteras noggrant och i enlighet med lagens föreskrifter samt eventuella bestämmelser som finns angivna i kollektivavtal. Denna noggranna hantering säkerställer att rättvisa och rättssäkerhet upprätthålls genom hela processen, från sjukfrånvarons första dag till dess att arbetstagaren antingen återgår i arbete eller övergår till att erhålla sjukpenning från Försäkringskassan.

Sjukanmälan och sjukförsäkring

Sjuklönelagen ger arbetsgivaren friheten att etablera egna rutiner för sjukanmälan och sjukförsäkran, vilka ofta finns specificerade i personalhandboken. Anställda kan behöva anmäla sjukdom via ett telefonsamtal, ett digitalt system eller direkt till en chef, beroende på företagets policy.

Sjukförsäkran är arbetstagarens bekräftelse på sjukfrånvaron och även denna process varierar mellan arbetsplatser. Vissa företag kräver en skriftlig försäkran medan andra accepterar en muntlig bekräftelse eller en elektronisk registrering.

För att säkerställa en smidig hantering av sjukfrånvaron är det viktigt att rutinerna för sjukanmälan och sjukförsäkran är tydligt kommunicerade till de anställda och att integriteten i hanteringen av personuppgifter upprätthålls. Regelbunden information och utbildning kan bidra till att underlätta processen och stärka en kultur av öppenhet och ansvarstagande.

Sjuklönens storlek

I enlighet med sjuklönelagen är storleken på sjuklönen en signifikant del av arbetstagarens ekonomiska trygghet vid sjukdom. Sjuklönen är fastställd till att utgöra 80% av arbetstagarens ordinarie lön, men det är inte enbart den fasta lönen som ska beaktas. Lagen föreskriver att beräkningen också ska inkludera vissa tillägg och ersättningar som arbetstagaren skulle ha erhållit om arbetstagaren hade varit i arbete. Det kan inkludera, men är inte begränsat till, obekväm arbetstidstillägg, skifttillägg, övertidsersättning och andra lönetillägg som arbetstagaren regelbundet får.

Det första sjukdagen är känd som karensdagen, och för denna dag görs ett karensavdrag. Det innebär att arbetstagaren inte får någon sjuklön för den första dagen i sjukperioden. Från och med den andra dagen beräknas sjuklönen som 80% av den beräknade lönen inklusive nämnda tillägg och ersättningar.

Det är viktigt att notera att storleken på sjuklönen kan påverkas av flera faktorer, däribland individuella arbetsvillkor och kollektivavtal. I vissa fall kan kollektivavtal ge rätt till en högre procentandel av lönen eller tillämpa andra beräkningsmodeller som gynnar arbetstagaren. För arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal finns det flexibilitet att utforma egna beräkningsmodeller, så länge de inte ger mindre förmånliga villkor än vad som föreskrivs av lagen.

Det är avgörande att arbetsgivare noggrant följer lagen och de avtal som är på plats för att korrekt beräkna och utbetala sjuklön. Arbetstagare bör också vara medvetna om sina rättigheter och hur sjuklönen beräknas, för att säkerställa att de får korrekt ersättning under sjukfrånvaron. Genom att förstå dessa detaljer kan både arbetsgivare och arbetstagare navigera sjuklöneförfarandet med större förtroende och klarhet.

Beräkning

Beräkningen av sjuklön och karensavdrag är en vital process som varierar beroende på arbetsgivarens status gällande kollektivavtal. För arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal kan beräkningsreglerna och villkoren för sjuklön vara annorlunda jämfört med de som direkt följer sjuklönelagen.

Kollektivavtal, som är överenskommelser mellan arbetsgivarförbund och fackföreningar, kan specificera beräkningsmetoder för sjuklön som skiljer sig från de standardiserade reglerna i sjuklönelagen. Dessa avtal kan inkludera detaljer som hur karensavdraget ska beräknas, vilka lönetillägg som ska inkluderas i sjuklöneberäkningen, och till och med högre procentsatser för sjuklön än de lagstadgade 80%.

För arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal, är det sjuklönelagens grundläggande bestämmelser som gäller. Dessa arbetsgivare har en viss flexibilitet att skapa egna beräkningsmodeller för sjuklön och karensavdrag, men dessa modeller får inte resultera i sämre villkor för arbetstagaren än vad lagen stipulerar. Det innebär att sjuklönen inte får understiga 80% av den ordinarie lönen och att karensavdraget ska beräknas på ett rättvist och lagligt sätt.

Det är viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare att förstå de regler som gäller för deras specifika situation. Arbetsgivare bör se till att deras beräkningsmodeller för sjuklön och karensavdrag är transparenta och i överensstämmelse med antingen kollektivavtalet eller lagen. För arbetstagare är det viktigt att känna till de rättigheter och skyldigheter som följer med deras anställningsvillkor, vare sig dessa är reglerade av kollektivavtal eller av sjuklönelagen. Genom att ha denna kunskap kan de säkerställa att de får den sjuklöneersättning de är berättigade till.

Efter sjuklöneperioden

När sjuklöneperioden om 14 dagar löper ut, övergår ansvaret för ersättning till den anställde från arbetsgivaren till Försäkringskassan, givet att arbetstagaren fortfarande är oförmögen att arbeta på grund av sjukdom. Detta övergångsskede är en viktig del i det svenska socialförsäkringssystemet, som säkerställer fortsatt ekonomiskt stöd till arbetstagare som behöver längre tid för att återhämta sig.

Försäkringskassans roll i detta skede innefattar att bedöma arbetstagarens rätt till sjukpenning. Sjukpenningen är avsedd att ge ekonomiskt stöd till den anställde för tiden efter sjuklöneperioden och baseras på liknande kriterier som sjuklönen, men med några skillnader i beräkningsmetoder och ersättningsnivåer.

För att inleda processen med Försäkringskassan är det arbetsgivarens ansvar att informera myndigheten om den anställdas fortsatta sjukfrånvaro. Detta bör ske snarast efter att sjuklöneperioden avslutats. Försäkringskassan kommer sedan att begära in ytterligare information och eventuellt ytterligare läkarintyg för att kunna göra en korrekt bedömning av situationen.

Arbetstagarens delaktighet är också avgörande under denna fas. Den anställde behöver aktivt medverka i processen genom att tillhandahålla nödvändig information och uppfylla de krav som Försäkringskassan ställer. Det kan inkludera att kontinuerligt lämna läkarintyg och hålla myndigheten informerad om sin hälsostatus.

Det är viktigt att notera att sjukpenning från Försäkringskassan kan variera i storlek jämfört med sjuklönen från arbetsgivaren. Storleken på sjukpenningen beror på en rad faktorer inklusive den anställdes tidigare inkomst och andra socialförsäkringsrelaterade aspekter.

Denna övergång från arbetsgivarens ansvar till Försäkringskassans ansvar markerar en fortsatt strävan att ge trygghet och stöd till arbetstagare under längre sjukperioder. Genom att förstå denna process och samarbeta effektivt med både arbetsgivaren och Försäkringskassan, kan arbetstagaren säkerställa att de får det stöd och den ersättning de behöver för att kunna återhämta sig och återgå till arbetet.

Allmänt och särskilt högriskskydd

I den svenska sjuklönelagen finns det två viktiga bestämmelser som benämns som allmänt och särskilt högriskskydd. Dessa bestämmelser är avsedda att minska den ekonomiska risken för både arbetsgivare och arbetstagare i händelse av upprepade sjukfall.

Allmänt högriskskydd är en bestämmelse som begränsar antalet karensavdrag en arbetstagare kan drabbas av under en tolvmånadersperiod. Enligt denna bestämmelse kan en arbetstagare maximalt bli avdragd för tio karensdagar per tolvmånadersperiod. Detta skydd minskar den ekonomiska bördan för arbetstagare som upplever flera sjukperioder under ett år och bidrar till att förhindra ekonomisk instabilitet vid upprepade kortvariga sjukfrånvaron.

Särskilt högriskskydd, å andra sidan, är en bestämmelse som erbjuder ytterligare skydd för arbetsgivare. Under vissa förutsättningar kan arbetsgivare få ersättning för en del av de sjuklönekostnader som de har betalat ut. Detta skydd är särskilt viktigt för arbetsgivare som har anställda med hög sjukfrånvaro eller för de som arbetar inom branscher där sjukfrånvaron är särskilt kostsam. För att kunna dra nytta av detta skydd måste arbetsgivaren uppfylla vissa kriterier och ansöka om det hos Försäkringskassan.

Dessa högriskskydd är kritiska komponenter i sjuklönelagen som syftar till att balansera de ekonomiska riskerna mellan arbetsgivare och arbetstagare. Genom att tillhandahålla dessa skydd, uppmuntrar lagen arbetsgivare att hantera sjukfrånvaro på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som arbetstagares ekonomiska säkerhet bevaras. Det är viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare att vara medvetna om dessa bestämmelser och hur de kan påverka dem vid sjukfrånvaro. Genom att förstå och tillämpa allmänt och särskilt högriskskydd kan både arbetsgivare och arbetstagare känna sig mer säkra i hanteringen av sjukfrånvaro och dess ekonomiska konsekvenser.

Sammanfattningsvis

Avslutning

Sjuklönelagen spelar en avgörande roll i att skapa en trygg och rättvis arbetsmarknad i Sverige. Den ger arbetstagare ekonomisk trygghet vid sjukdom, vilket möjliggör återhämtning utan oro för inkomstförlust. För arbetsgivare ger lagen en klar struktur för hantering av sjukfrånvaro, vilket bidrar till en mer stabil arbetsmiljö.

Lagen representerar en djupare värdegrund i det svenska samhället, som värdesätter hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Genom att balansera skyldigheter och rättigheter mellan arbetstagare och arbetsgivare främjar den en kultur av omtanke och respekt. Sjuklönelagen är därmed en nyckelkomponent för en hållbar och framgångsrik arbetsstyrka och samhälle, och det är viktigt för alla på arbetsmarknaden att förstå dess betydelse och stöd.

Viktigt kopplat till sjukdom är även rehabiliteringsprocessen, läs mer om arbetslivsinriktad rehabilitering.

Relaterat

 • En kort guide till framgångsrik löneförhandling

  En kort guide till framgångsrik löneförhandling

  Löneförhandling kan framstå som en tuff process för många chef som medarbetare, samtidigt är det en del i din professionella utveckling. Det är inte bara ett tillfälle att argumentera för en högre ersättning utan också ett sätt att bekräfta ditt värde inom organisationen. Med rätt förberedelse och inställning kan både anställda och chefer hitta gemensam…

 • Arbetslöshetsförsäkring – Vikten av att ha koll på vissa krav som arbetssökande

  Arbetslöshetsförsäkring – Vikten av att ha koll på vissa krav som arbetssökande

  När man är arbetssökande får man i många fall bidrag under tiden man letar arbete någon typ av arbetslöshetsförsäkring. Denna består ofta av bidrag och ersättning från arbetslöshetskassan (a-kassan). Att ha rätt till denna typ av försäkring kommer dock med vissa krav. Dessa krav handlar exempelvis om att man måste söka ett visst antal jobb…

 • Julbonus – Vad gäller?

  Julbonus – Vad gäller?

  Julbonusar är en gest av uppskattning och tacksamhet i arbetsvärlden, särskilt under julperioden när det gångna året börjar dra ihop sig. Många företag använder dessa bonusar för att belöna sina anställda för deras framstående insatser. I denna artikel ska vi dyka djupare in i konceptet med julbonusar, vad gäller egentligen och hur fungerar det med…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev