Arbetsmiljö

Artiklar relaterat till

Arbetsmiljö

 • Arbetsgivarens informationsplikt om skyddsombud

  Arbetsgivarens informationsplikt om skyddsombud

  Arbetsgivarens informationsplikt om skyddsombud är en mall som är avsedd för arbetsgivare för att dokumentera och kommunicera utnämningen av skyddsombud och arbetsmiljöombud samt ledamöter i skyddskommittén inom organisationen. Mallen är ett viktigt verktyg för att uppfylla arbetsgivarens informationsplikt enligt arbetsmiljölagen.

 • Checklista – uppgifter skyddsombud

  Checklista – uppgifter skyddsombud

  Uppgifter skyddsombud är ett verktyg för skyddsombud och arbetsmiljöombud att använda inom sin arbetsmiljö för att säkerställa att alla arbetsmiljörelaterade uppgifter och ansvarsområden beaktas och hanteras korrekt.

 • Checklista – för kartläggning av konflikthanteringssystem

  Checklista – för kartläggning av konflikthanteringssystem

  Denna checklista för kartläggning av konflikthanteringssystem är ett omfattande verktyg avsett för organisationer att kartlägga och utvärdera sin förmåga att hantera arbetsplatskonflikter.

 • Checklista digitala arbetssätt

  Checklista digitala arbetssätt

  Denna checklista är en omfattande resurs för att stärka kognitiv ergonomi och psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Den riktar sig till ledare och personal inom alla nivåer av en organisation, från chef och teamledare till arbetsmiljö- och skyddsombud. Kärnan i dokumentet ligger i dess strukturerade tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra de kognitiva aspekterna av arbetsmiljön,…

 • Checklista för skyddsombud

  Checklista för skyddsombud

  Denna checklista för skyddsombud säkerställer skyddsombudets befogenheter och efterlevnad av arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att strukturera roller och ansvarsområden.

 • Checklista hot och våld

  Checklista hot och våld

  Checklista hot och våld är en viktig resurs för chefer för att hantera situationer där medarbetare har utsatts för hot och våld på arbetsplatsen. Den fungerar som ett verktyg för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas, från initiala stödåtgärder till långsiktiga uppföljningsplaner.

 • Checklista ljud och buller

  Checklista ljud och buller

  Denna checklista hjälper till att identifiera och hantera nivåer av ljud och buller på arbetsplatsen. Denna arbetsmiljöfråga påverkar inte bara hörseln utan kan också öka olycksrisken, bidra till stress och minska produktiviteten. Denna checklista är utformad för att ge arbetsgivare och ansvariga chefer en strukturerad metod för att utvärdera och åtgärda bullerrelaterade risker på arbetsplatsen.

 • Checklista mottagande av hot via telefon eller mejl

  Checklista mottagande av hot via telefon eller mejl

  Denna checklista förbereder företag och dess anställda att hantera mottagande av hot via telefon eller mejl, och försäkrar en strukturerad och noggrann hantering av situationen. Denna checklista är en del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Checklistan erbjuder en en grundlig metod och riktlinjer för att hantera dessa situationer på arbetsplatsen samt stödja de anställda som utsätts.

 • Checklista synergonomi

  Checklista synergonomi

  Denna checklista bedömer synergonomin på arbetsplatsen och hjälper till att skapa en säkrare och mer bekväm arbetsmiljö, vilket kan leda till minskad trötthet, färre olyckor och ökad produktivitet. Rätt ljusförhållanden är avgörande för anställdas välmående och arbetsförmåga, och denna checklista erbjuder en grundlig metod för att säkerställa dessa förhållanden.

 • Dagordning – årligt arbetsmiljömöte

  Dagordning – årligt arbetsmiljömöte

  Denna mall är en detaljerad dagordning för ett årligt arbetsmiljömöte, avsedd att användas av organisationer för att effektivt planera och genomföra sina årliga arbetsmiljödiskussioner och utvärderingar.

 • Delaktighet i förändringsarbete

  Delaktighet i förändringsarbete

  Denna enkät för delaktighet i förändringsarbete är en värdefull resurs för att mäta medarbetarnas upplevelse och engagemang i förändringsprocesser på arbetsplatsen.

 • Enkät – engagemang och utmattning

  Enkät – engagemang och utmattning

  Denna enkät avser att mäta anställdas upplevelse av deras engagemang och utmattning inom flera arbetsrelaterade dimensioner, såsom egenkontroll, belöningar, gemenskap, rättvisa och värderingar.

 • Enkät hot och våld

  Enkät hot och våld

  Enkät hot och våld utvärderar arbetsplatsens arbetsmiljö vad gäller säkerhetsrutiner, förebyggande åtgärder och beredskap vid våld- och hotsituationer. Den kan identifiera områden som behöver förbättras och fungera som grund för utveckling av handlingsplaner.

 • Enkät våld och hot

  Enkät våld och hot

  Denna enkät utvärderar och stärker säkerhetsåtgärderna mot våld och hot på arbetsplatsen. Enkäten låter medarbetare reflektera över deras upplevda säkerhet och förberedelse för potentiella risker. Genom att svara på frågorna, kan arbetsgivare, HR-avdelningar och övriga chefer identifiera starka och svaga punkter i det nuvarande säkerhetssystemet och därigenom utveckla bättre rutiner och handlingsplaner.

 • Förebyggande insatser vid hot och våld

  Förebyggande insatser vid hot och våld

  Checklistan fastställer rutiner för förebyggande insatser vid hot och våld, samt rutiner för åtgärder efter hot, våld eller tillbud. Rutinerna ger arbetsgivare adekvat stöd och resurser för att förebygga händelser och hantera incidenter.

 • Kartläggningsprotokoll för likabehandling

  Kartläggningsprotokoll för likabehandling

  Detta kartläggningsprotokoll för likabehandling är en handlingsplan som är avsedd att användas i organisationer för att säkerställa och främja likabehandling på arbetsplatsen.

Dokument relaterat till

Arbetsmiljö

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev