HR

Artiklar relaterat till

HR

 • Ansökan ledighet

  Ansökan ledighet

  Ansökan ledighet är en mall för ledighetsansökan underlättar för både arbetsgivare och anställda att hantera ansökningar om ledighet som semester och tjänstledighet. Den ser till att all viktig information är korrekt ifylld för effektiv behandling. Användbar för tidiga ansökningar, den specificerar även villkor för tjänstledighet.

 • Anställningsavtal tillsvidareanställning

  Anställningsavtal tillsvidareanställning

  Anställningsavtal tillsvidareanställning är en dokumentmall som klarlägger anställningsvillkor, arbetsuppgifter, arbetstider, samt information om lön, semester och försäkringar.

 • Checklista för stanna-kvar-samtal

  Checklista för stanna-kvar-samtal

  Checklista för stanna-kvar-samtal är ett verktyg som syftar till att stärka personalretentionen och behålla värdefulla medarbetare och främja deras engagemang och lojalitet.

 • Checklista vid 360-undersökning

  Checklista vid 360-undersökning

  Denna checklista vid 360-undersökning vägleder dig genom feedbackmetoden som ger en mångsidig syn på en medarbetares prestation och beteende i arbetsmiljön. Den hjälper dig säkerställa att ingen viktig aspekt förbises och hjälper dig att undvika vanliga fallgropar.

 • Chefsutvärdering mall

  Chefsutvärdering mall

  Chefsutvärdering mall är utformad för att ge en strukturerad metod för att bedöma och förbättra ledarskap och arbetsprestation hos chefer och ledare inom en organisation. Den omfattande enkäten möjliggör en djupgående analys av en chefs förmåga att skapa en positiv arbetsmiljö, involvera medarbetare, och främja teamkänsla.

 • Friskvårdspolicy

  Friskvårdspolicy

  Denna friskvårdspolicy är framtagen för att aktivt främja och underhålla en hälsosam arbetsmiljö hos företaget. Policyn ger riktlinjer för att stödja de anställdas fysiska och psykiska välbefinnande genom ett friskvårdsbidrag och tillgång till en mängd olika friskvårdsaktiviteter.

 • Guide till HR-analytics

  Guide till HR-analytics

  Denna guide till HR-analytics är ett verktyg för att införa eller förbättra HR-analytics inom organisationen. Metoden förvandlar personaldata till insikter för informerade beslut och strategisk planering.

 • Kartläggningsprotokoll för likabehandling

  Kartläggningsprotokoll för likabehandling

  Detta kartläggningsprotokoll för likabehandling är en handlingsplan som är avsedd att användas i organisationer för att säkerställa och främja likabehandling på arbetsplatsen.

 • Lönepolicy

  Lönepolicy

  Denna lönepolicy fastställer riktlinjer för hur löner ska sättas och hanteras inom en organisation och syftar till att säkerställa en rättvis, marknadsmässig och prestationbaserad lönesättning som är fri från diskriminering.

 • Mall för medarbetarsamtal

  Mall för medarbetarsamtal

  Denna mall för medarbetarsamtal syftar till att främja en öppen och konstruktiv dialog mellan chef och medarbetare och säkerställer en tydlig dokumentation för fortsatt dialog och uppföljning.

 • Mall för personalkort

  Mall för personalkort

  Denna mall för personalkort är ett omfattande dokumentationsverktyg utformat för att samla och organisera grundläggande och viktiga uppgifter om en anställd inom ett företag eller en organisation.

 • Mötespolicy

  Mötespolicy

  Mötespolicyn sätter riktlinjer för effektiva och inkluderande möten och syftar till att optimera hanteringen av fysiska, digitala och hybrida möten.

 • Policy exitsamtal

  Policy exitsamtal

  Policy exitsamtal standardiserar och kvalitetssäkra processen för avgångsintervjuer. Genom att följa denna policy säkerställer chefer att varje avslut av anställning sker på ett genomtänkt och konstruktivt sätt, med målet att samla in värdefull feedback och främja en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön.

 • Policy vid föräldraledighet

  Policy vid föräldraledighet

  Denna policy vid föräldraledighet erbjuder arbetsgivare en ram för att skräddarsy företagets policy kring föräldraledighet. Mallen kan modifieras för att reflektera specifika behov och riktlinjer inom ett företag, vilket säkerställer att de följer svensk lagstiftning och ger stöd till sina medarbetare.

 • Resepolicy

  Resepolicy

  Denna resepolicy är en detaljerad vägledning för hantering av resor. Den hjälper till att säkerställa att alla tjänsteresor som görs av företagets medarbetare är väl motiverade, kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara.

 • Riktlinjer för exitsamtal

  Riktlinjer för exitsamtal

  Dessa riktlinjer för exitsamtal standardiserar processen för avgångsintervjuer. Syftet är att samla in värdefulla insikter om medarbetares upplevelser och identifiera styrkor och svagheter i arbetsmiljön.

Dokument relaterat till

HR

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev