ANVÄNDARVILLKOR

1. Allmänna villkor för användande av Fack:app

‍1.1 Dessa allmänna villkor för användande av FACKAPP AB:s arbets- och arbetsmiljörättsliga App, Fack:app (”Tjänsten”) tillsammans med Integritetsskyddspolicyn som finns tillgänglig på www.lawbox.se  utgör Villkoren och tillämpas mellan FACKAPP AB, organisationsnummer 559325–3627, (”Fack:app”, ”vi”, ”oss”) och den fysiska person (”Kunden”, ”du”, ”dig”) som skrivits in som kund vid användarkontots skapande. Fullständig information och kontaktuppgifter till oss finns tillgängligt på www.lawbox.se. ”Avtalet” mellan Fack:app och dig utgörs av din beställning av Tjänsten samt Villkoren. Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder Tjänsten. Du måste godkänna användarvillkoren för att ha rätt att använda Tjänsten.

2. Allmänt om Tjänsten

2.1 Fack:app är en arbets- och arbetsmiljörättslig tjänst som gör det möjligt för dig att hitta svar på frågor relaterade till ovannämnda områden samt agera med hjälp av våra checklistor och mallar. Tjänsten kan liknas med en juridisk rådgivare inom arbets-och arbetsmiljörätt som förutsätter att du har en fungerande smartphone och kontakt med mobilnätet.
 
2.2 Fack:app förmedlar juridisk information samt tillhandahåller mjukvara för detta (”Tjänsten”). Fack:app är baserad på svenska arbets-och arbetsmiljörättsliga lagar och föreskrifter.

3. Introduktion och förutsättningar för att använda Tjänsten

3.1 Villkoren reglerar dels vilka rättigheter och skyldigheter du har som användare, dels vilka rättigheter och skyldigheter Fack:app har som tillhandahållare av Tjänsten. Om du inte accepterar Villkoren ska du inte registrera ett användarkontkonto eller använda Tjänsten. Läs därför igenom Villkoren noggrant innan du accepterar.
 
3.2 Genom att skapa ett användarkonto accepterar du att du har läst och förstått Villkoren (inklusive Integritetsskyddspolicyn) samt intygar att
du är en fysisk person (dvs inget företag eller annan organisation),
du är minst 18 år gammal,
du har rätt att ingå avtal,
den information du har angett är korrekt,
du är införstådd med att du inte kan ångra ditt köp när du har börjat använda Tjänsten,
du har förstått att Villkoren är bindande och att du enbart kommer att använda Tjänsten enligt vad som framgår av Villkoren, och
du godkänner Villkoren i dess helhet.

3.3 Genom att använda tjänsten accepterar du att få information i form av nyhetsbrev, erbjudanden och liknande utskick.

4. Registrering

‍4.1 För att kunna använda våra tjänster måste du först skapa ett användarkonto genom mobilappen. Ett användarkonto är skapat först när hela registreringsprocessen är avklarad, vilket innefattar att du måste skriva in personliga uppgifter samt verifiera med BankID. All information behandlas i enlighet med vår Integritetsskyddspolicy. Det går även att registrera sig via mejl om man inte har tillgång till ett BankID.

4.2 Om du skapar ett konto till en minderårig intygar du att du är målsman för vederbörande,
du är ansvarig för alla aktiviteter och bruket av den minderårigas konto som om du själv använde kontot, du är betalningsansvarig för kontot, och detta avtal gäller i sin helhet även för det nya kontot.

5. Hur fungerar Tjänsten?

5.1 Tjänsten är avsedd att användas när du stöter på en fråga eller ett problem relaterat till arbets- och arbetsmiljörätt. Detta kan, med hjälp av att det är en mobilapplikation, ske när du befinner dig vart som helst i världen, så länge du har tillgång till en mobiltelefon och internet.
 
5.2 Efter att du har loggat in i Tjänsten via mobilt BankID (eller via mejl), kan du antingen få tillgång till Fack:appens gratisversion eller om du tecknat ett abonnemang, hela avsnittet som är relaterat till din roll.
 
5.3 En beskrivning av Tjänsten och vad den innebär framgår även på Fack:appens hemsida www.lawbox.se.  

6. Förutsättningar för att tjänsten ska fungera

6.1 För att Tjänsten ska fungera måste du ha tillgång till internet. Tjänsten fungerar inte om din smartphone, positionering, datatrafik eller samtalstrafik inte fungerar eller uppfyller de vid var tid gällande kraven på operativsystemet och andra tekniska specifikationer.

7. Kundens ansvar

7.1 Du ansvarar själv för att din smartphone fungerar och har det operativsystem och andra tekniska specifikationer som behövs för att mobilappen och Tjänsten ska fungera. Du ansvarar för att alla kontouppgifter, personuppgifter, ärendeuppgifter och all annan information som du tillhandahåller oss är fullständiga och korrekta. Kunden ansvar även för att ingen annan än du själv har tillgång till ditt användarkonto, behörighetskod, BankID eller annan information som gör att någon annan än du själv kan använda Tjänsten. Misstänker du att någon har fått tillgång till ditt användarkonto eller annars kan ha otillåten tillgång till Tjänsten, meddela skyndsamt FACKAPP AB på info@lawbox.se.  

8. Pris, betalning och ångerrätt

8.1 Priset för Tjänsten framgår i appen eller på www.lawbox.se. Fack:app har rätt att justera priset genom att informera dig via www.lawbox.se, i mobilappen eller via e-post. Det nya priset börjar tillämpas 30 dagar efter att vi informerat dig om prisförändringen. Om du inte accepterar prisförändringen har du möjlighet att säga upp Tjänsten enligt vad som framgår av avsnitt 16 nedan.    
 
8.2 Betalning sker genom en tredjepartsbetalningslösning. Du godkänner att Fack:app automatiskt får debitera dig varje månad tills du säger upp Tjänsten.

8.3 Skulle betalning inte gå att genomföra via betalningslösningen har Fack:app rätt att i stället skicka en faktura för den uteblivna betalningen.

8.4 Du kan ångra dig oavsett anledning och erhålla full återbetalning av alla avgifter för Tjänsten som betalats inom 14 dagar från den dag då du registrerade dig för Tjänsten (”Ångerfristen”). Du är dock fullt införstådd med och accepterar att ångerrätten enbart gäller under Ångerfristen och att ångerrätten går förlorad så snart du börjar använda Tjänsten under denna period. Du har dock alltid möjlighet att när som helst säga upp ditt abonnemang enligt vad som framgår av avsnitt 16 nedan.

8.5 Om du vill utnyttja din ångerrätt skickar du ett e-postmeddelande innan Ångerfristen gått ut till info@lawbox.se.  

9. Fack:apps ansvar

9.1 Fack:app ansvarar för att tillhandahålla Tjänsten enligt dessa Villkor, med de begränsningar som anges häri.
 
9.2 Fack:apps ansvar för fel eller bristande tillgänglighet är begränsad. Det innebär att du inte kan hålla Fack:app ansvarig för om Tjänsten inte är tillgänglig eller är felaktig och detta oavsett vad dessa skador (direkta eller indirekta) består av. Under alla förhållanden ska Fack:apps totala ansvar vara begränsat till ett belopp som motsvarar den månadsavgift som du betalat för Tjänsten under de senaste 6 månaderna.
 
9.3 Fack:app ansvarar inte för fel och brister hos andra parter som Fack:app inte uttryckligen ansvarar för enligt dessa Villkor. Fack:app ansvarar inte heller om Fack:app inte kan utföra sina åtaganden på grund av att Kunden inte uppfyllt sina skyldigheter enligt dessa Villkor.

9.4 Fack:app är inte ansvarig för information eller innehåll som kommer från dig eller tredje part.

10. Force majeure

10.1 Varken du eller Fack:app är ansvarig för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren om detta är en följd av en omständighet som ligger utanför parts kontroll och som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för Avtalets ingående (”Befriande Omständighet”). Som Befriande Omständighet avses bland annat störningar i kommunikationsnät, elförsörjning, trafikstörningar och andra sådana yttre omständigheter, myndighetsåtgärd, personalbrist, strejk, lock-out och andra tvister på arbetsmarknaden, brand, översvämning, naturkatastrof, terrorattack och andra liknande hot och oavsett om dessa inträffar hos part eller någon som part ansvarar för enligt dessa Villkor.     
 
10.2 Om en part inte rimligen kan uppfylla sina skyldigheter på grund av en Befriande Omständighet är parten befriad från skadestånd och andra påföljder så länge den Befriande Omständigheten hindrar fullgörandet. Part som önskar åberopa denna punkt ska snarast meddela den andra parten om detta. Om en Befriande Omständighet varar mer än 14 dagar har vardera parten sätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

11. Säkerhet

11.1 Fack:app arbetar aktivt med säkerhet och har vidtagit åtgärder för att skydda din information när du använder mobilappen. Mer information om hur vi arbetar med säkerhet finns i Integritetsskyddspolicyn.

11.2 Du har inte rätt att vidta några åtgärder som skulle kunna äventyra säkerheten på www.lawbox.se, mobilappen eller andra system.

12. Rättigheter till Tjänsten m.m.

12.1 Tjänsten, inklusive alla bilder, texter, beskrivningar, instruktioner, mjukvara och övrig information som Fack:app tillhandahåller dig eller annars skapas inom ramen för Tjänsten innehas av Fack:app eller Fack:apps samarbetspartners och är immaterialrättsligt skyddade (”Fack:apps Rättigheter”). Du har ingen som helst rätt att använda Fack:apps Rättigheter utöver vad som krävs för att du ska kunna använda Tjänsten.
 
12.2 Du får inte, utöver vad som följer av tvingande lag, modifiera, återskapa, kopiera, anpassa, publicera eller skapa egna lösningar baserade på Tjänsten, Fack:apps system, applikationer eller hemsida.

12.3 Fack:app har rätt att använda dina uppgifter och den information som Fack:app får från dig (”Kunduppgifter”) i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten. Hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av Integritetsskyddspolicyn. Fack:app har även rätt att använda dina Kunduppgifter i avidentifierad form för att bland annat kunna se statistiska ändamål och andra ändamål som Fack:app från tid till annan beslutar. Avidentifierade Kunduppgifter innehåller inga personuppgifter och går inte att härleda till dig som person.

13. Underleverantörer

13.1 Fack:app har rätt att använda de underleverantörer och andra samarbetspartners som Fack:app vid var tid finner lämpligt för att tillhandahålla Tjänsten till dig.

14. Frågor eller klagomål?

14.1 Om du har frågor kring Fack:app eller våra tjänster är du välkommen att kontakta Fack:app via info@lawbox.se.

14.2 Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, se Integritetsskyddspolicyn. Om du är missnöjd med oss eller våra tjänster är du välkommen att kontakta oss via info@lawbox.se. Om vi inte skulle komma överens har du även möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

15. Reklam

15.1 Fack:app tillhandahåller utvalda tjänster och samarbeten från andra företag som säljs via Fack:apps plattform och kan i framtiden komma att rikta erbjudanden till dig avseende närliggande tjänster.

16. Avtalstid och uppsägning

16.1 När du tecknat dig för Tjänsten gäller den tills vidare. Om du inte vill fortsätta använda Tjänsten kan du när som helst säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid om du har ett vanligt abonnemang och sex (6) månaders uppsägningstid om du är en byråpartner. Uppsägning görs i appen eller genom att du skickar ett meddelande till oss på info@lawbox.se. Den period som du redan betalt för återbetalas inte och du kan använda Tjänsten som vanligt fram tills den förbetalda perioden tar slut. Tjänsten upphör därefter automatiskt.

16.2 Efter upphörandet kommer Fack:app att radera dina Kunduppgifter i den utsträckning som framgår av Integritetsskyddspolicyn. Fack:app har fortsatt rätt att använda Kunduppgifter i avidentifierad form även efter Avtalets upphörande.

17. Ändringar i användarvillkor

17.1 Fack:app kan när som helst ändra dessa Villkor. Information om uppdaterade Villkor och när de börjar tillämpas lämnas på www.lawbox.se. Villkoren börjar dock inte tillämpas tidigare än 30 dagar efter att informationen lämnats.

18. Ändring av Tjänsten

18.1 Fack:app har som ambition att hela tiden utveckla Tjänsten och erbjuda ny funktionalitet. Fack:app förbehåller sig därför rätten att när som helst ändra i eller avsluta Tjänsten. Du är införstådd med att Fack:app inte är ansvarig gentemot dig eller någon annan part om Tjänsten därefter inte uppfyller dina förväntningar eller om Fack:app helt upphör med att tillhandahålla Tjänsten.
 
18.2 Om du inte accepterar ändringarna kan du säga upp Avtalet enligt vad som framgår av avsnitt 15 ovan. Om Fack:app skulle avsluta Tjänsten kommer eventuella förbetalda avgifter för den period då du inte kunnat använda Tjänsten att återbetalas till dig.

19. Tvister

19.1 Svensk rätt ska tillämpas på dessa Villkor.

19.2 Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Fack:app har dock alltid rätt att vända sig till Kronofogden med en ansökan om betalningsföreläggande för klar och förfallen fordran.