AktuelltArbetsmiljöArbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en mer överskådlig och enhetlig regelstruktur. Denna förändring förväntas inte bara underlätta för arbetsgivare och arbetstagare att navigera i lagstiftningen, utan även bidra till att upprätthålla skyddsnivåerna för arbetstagare​​​​.

Tre huvudkategorier av Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

Den nya strukturen delas in i tre huvudkategorier: grundläggande regler, övriga regler och produktregler. Denna indelning speglar arbetsmiljöarbetets olika aspekter utan att skapa en juridisk hierarki mellan reglerna. Istället ger det en tydligare vägledning om vilka regler som gäller för olika roller och verksamheter, från arbetsgivare och byggherrar till tillverkare och distributörer av arbetsrelaterade produkter​​.

Ett centralt mål med regelförnyelsen har varit att göra regelverket mer tillgängligt och förståeligt, med särskilt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och att förenkla språket i regeltexterna. Detta för att öka begripligheten och enhetligheten i hur reglerna uttrycks, vilket har varit ett efterfrågat behov då de befintliga föreskrifterna har utvecklats över en lång tidsperiod​​​​.

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur
Källa: Arbetsmiljöverket

Digital tillgänglighet

Ett annat framsteg är den digitala tillgängligheten av regelverket. Medan föreskrifterna tidigare funnits i både pappersformat och som PDF-filer, kommer det nya regelverket även att vara sökbart digitalt. Detta underlättar snabb åtkomst till relevant information och stödmaterial via olika enheter, vilket är en del av Arbetsmiljöverkets ansträngningar att modernisera tillgången till arbetsmiljöinformation och göra det lättare för alla berörda parter att följa och tillämpa reglerna effektivt​​.

Sammantaget är den nya regelstrukturen en anpassning till dagens och framtidens arbetsliv, där de nya reglerna inte bara bibehåller skyddsnivåerna för arbetstagare utan också syftar till att förtydliga arbetsgivares och tillverkares ansvar. Dessutom tas dubbelregleringar bort för att minska rättsosäkerheten och göra regelverket mer transparent och hanterbart​​.

För arbetsgivare och andra intressenter innebär denna förändring en möjlighet att på ett mer överskådligt sätt förhålla sig till arbetsmiljölagstiftningen, med förhoppningen om att detta ska leda till en förbättrad arbetsmiljö över hela linjen.

Vad innebär förändringar i praktiken?

Den nya regelstrukturen är tänkt att bidra till en säkrare och mer hälsofrämjande arbetsmiljö genom att göra det lättare och mer överskådligt att navigera i regelverket.

Förändringarna syftar till att:

 • Tydliggöra ansvarsfördelningen för att säkerställa efterlevnaden av regler och förordningar.
 • Införa ett förenklat och enhetligt språkbruk för att klargöra gällande bestämmelser.
 • Integrera allmänna råd direkt under relevanta paragrafer för ökad tillgänglighet.
 • Omstrukturera de befintliga föreskrifterna från 67 till 15, vilket innebär en omorganisering av cirka 2300 paragrafer.
 • För arbetsgivare är det viktigt att notera att detta inte innebär någon större förändring i kravens innehåll eller skyddsnivåer jämfört med idag.
 • Den nya regelstrukturen är utformad med hänsyn till de vanligaste rollerna inom arbetsmiljöarbete, inklusive arbetsgivare, projektörer, byggherrar, byggarbetsmiljösamordnare, samt tillverkare, importörer, och distributörer av vissa produkter. De 15 nya föreskrifterna är kategoriserade i tre grupper som reflekterar arbetsmiljöarbetets flöde, utan att skapa en juridisk hierarki mellan dem.

Hur verksamheten anpassas till kommande förändringar?

 • Börja med att utvärdera vilka roller som finns inom er verksamhet och vilka av de nya föreskrifterna som blir relevanta för er.
 • Identifiera potentiella risker i er verksamhet för att se vilka regler som är tillämpliga.
 • Översyn av nödvändiga dokumentändringar, inklusive hänvisningar och uppdateringar.
 • Informera och utbilda chefer och andra med arbetsmiljöansvar om de nya regelverken och deras implikationer.
 • Anlita experter vid behov för att säkerställa en smidig övergång till det nya regelsystemet.

Om er verksamhet behöver stöd i förberedelserna inför den nya regelstrukturen eller har andra arbetsmiljörelaterade frågor, tveka inte att kontakta tjänsten: Fråga juristen eller skyddsombudet på Lawbox.se.

Relaterat

 • Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen – en lönsam investering

  Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen – en lönsam investering

  Att arbeta förebyggande som främjande för att skapa en god arbetsmiljö är inte bara en fråga om god vilja utan en nödvändighet för att vara en attraktiv arbetsgivare men också ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Med stigande kostnader för sjukfrånvaro och en ökning av psykisk ohälsa bland anställda visar ny forskning och statistik på ett stort…

 • Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

  Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

  Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete och hur omsätts det egentligen i praktiken? I det svenska arbetslivet med ett starkt engagemang för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är begreppet systematiskt arbetsmiljöarbete en central del. Systematiskt arbetsmiljöarbete är inte bara en juridisk skyldighet utan också en strategisk metod för att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö. Det omfattar en…

 • Psykisk ohälsa i arbetslivet

  Psykisk ohälsa i arbetslivet

  – en växande utmaning på våra arbetsplatser I takt med att arbetsmarknaden förändras, där teknologiska framsteg och nya arbetsmetoder ständigt omformar våra arbetsmiljöer, framträder behovet av ett mer effektivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. På grund av denna utveckling, har även arbetsrelaterade hälsoproblem i Sverige förändrats. Tidigare låg fokus på fysiska hälsoproblem, för att idag vara mer…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev